ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปธ.ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคเหนือ ยื่นหนังสือถึง ‘หมอชลน่าน’ ติดตามความก้าวหน้าวิชาชีพ ‘นักสาธารณสุข-พยาบาล’ ในสังกัด สสอ. - รพ.สต. ทั้งที่ถ่ายโอน – ไม่ถ่ายโอน ในเขตภาคเหนือ 8 ประเด็น


วันที่ 1 มี.ค. 2567 เมื่อเวลา 16.30 น. นายกีระติ เวียงนาค ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคเหนือ และคณะกรรมการชมรมฯ ได้ยื่นหนังสือถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าวิชาชีพของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเขตภาคเหนือ

สำหรับสาระสำคัญในหนังสือระบุว่า เนื่องจากจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีมติกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขให้เป็นวิชาชีพเฉพาะเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2567 รวมถึงในวันที่ 27 พ.ย. 2567 ในการประชุม อ.ก.พ.สธ. ครั้งที่ 7/2566 ได้มีมติเห็นชอบสายงานนักสาธารณสุขในโครงสร้างการบริหารหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ตลอดจนกองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. มีไทม์ไลน์ว่าจะมีหนังสือเวียนแนวทางเปลี่ยนสายงาน

ดังนั้น ทางชมรมสาธารณสุขฯ และเครือข่ายยกระดับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ขอติดตามความคืบหน้าค่าตอบแทนของนักสาธารณสุขและแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขในประเด็น 8 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ช่วย สสอ. ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/นักสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ (ซี8) และเจ้าพนักงานสาธารณสุข (จพ.) ระดับอาวุโส

2. ส่งเสริมความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานใน สสอ. ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งกรณีอำเภอที่มีการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 100% และอำเภอที่ไม่ถ่ายโอนฯ

3. ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้อำนวยการ รพ.สต. และหัวหน้าสถานีเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ในตำแหน่งนักวิชาการนักสาธารณสุข/นักสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ หรือ พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ

4. เร่งรัดการบรรจุลูกจ้างตำแหน่งต่างๆ ใน รพ.สต. และ สสอ. ให้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) หรือบรรจุเป็นข้าราชการ 5. เพิ่มงบประมาณให้กับ สสอ. เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและขับเคลื่อนตามนโยบาย สธ. ให้เป็น 3 – 5 แสนบาทต่อปี 6. ปรับเพดานเงินเดือน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างอัตราเงินเดือนของข้าราชการสังกัด สธ. (ข้าราชการพลเรือนสามัญ) เทียบกับบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่งนท้องถิ่น บัญชี 5

7. การจัดทำกรอบโครงสร้างอัตรากำลังของ สสอ. ให้กำหนดตำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุข/นักสาธารณสุข และขยายกรอบโครงสร้างในตำแหน่งให้ถึงระดับเชี่ยวชาญ (ซี9) และ 8. เร่งรัดการบรรจุข้าราชการโควิดรอบ 2