ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามหนังสือบันทึกข้อความถึงผู้ตรวจกระทรวงฯ เขตสุขภาพ 1-12 ทำแผน “ปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับ “หัวหน้ากลุ่มงานที่ยังไม่มีตำแหน่งฯ-ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์-ผอ.รพ.สต. และสอน” ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2567


นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปฏิบัติการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือบันทึกข้อความถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1-12 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2567 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสาระสำคัญของหนังสือฉบับนี้ระบุว่า ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปส.สธ.) ที่สธ 0208.02/ว 644 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2566 และที่ สธ 0208.02/ว 949 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2566 แจ้งว่า อ.ก.พ.สป.สธ. ในการประชุม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2566 และครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2566 มีมติเห็นชอบแผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งตามที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด และให้เขตสุขภาพแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ดำเนินการจัดทำแบบประเมิณค่างานส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

ฉะนั้น เพื่อให้การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของ สป.สธ. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้เขตสุขภาพทำแผนปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์ของหนังสือ ก.พ. ที่ นร.1008.3.3/314 ลงวันที่ 10 ส.ค. 2552 ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2558 ที่ นร 1008.3.3/148 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2558 ที่ นร 1008.3.3/55 ลงวันที่ 17 มี.ค. 2559 และที่ นร 1008.3.3/92 ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563 ดังนี้

อันประกอบด้วย 1. กรณีหัวหน้ากลุ่มงาน (เฉพาะหน่วยงานที่ยังไม่มีหัวหน้ากลุ่มงานที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) ในสสจ. รพศ. รพท. และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.)  (เฉพาะสายงานเภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ)

2. กรณีผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์คนที่ 1 (ยกเว้นสายงานพยาบาลวิชาชีพ) ในสสจ. รพศ. และ รพท. และ 3. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) (นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข) เป็นระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับอาวุโส (ต้องไม่เป็นหน่วยงาน หรือตำแหน่งเลขที่ของผู้ที่มีความประสงค์ขอถ่ายโอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

อย่างไรก็ดี โดยจัดเรียงลำดับความสำคัญในการกำหนดตำแหน่ง พร้อมจัดทำแผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เป็นระดับสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในภาพรวมของเขตสุขภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ตรวจราชการ สธ. และแจ้งบัญชียุบเลิกตำแหน่ง เพื่อให้ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นจากการกำหนดตำแหน่งนั้นๆ และขอให้จัดส่งข้อมูลให้ สป.สธ. ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2567 ทาง QR Code ที่แนบมานี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าเขตสุขภาพไม่ประสงค์จะปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น

กรณีที่เขตสุขภาพได้ส่งเรื่องขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นนอกเหนือจากแผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ อ.ก.พ.สป.สธ. เห็นชอบแล้วมาให้ สป.สธ.ดำเนินการนั้น ขอให้เขตสุขภาพนำมาพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญในการกำหนดตำแหน่งตามหนังสือฉบับนี้ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารวงเงินอย่างคุ้มค่า ตลอดจนสามารถวางแผนการสรรหาบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นได้ สป.สธ. ขอสงวนที่จะไม่รับพิจารณาการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นที่ส่งมาระหว่างปี

อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่ : https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/?p=476872

1

2