ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรค เผย ประชาชน ร้อยละ 87 ไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. ….


นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากประเด็นข้อมูลในการออกประกาศเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับติดบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทุกประเภท ทำให้หลายฝ่ายกังวลใจ กรมควบคุมโรคขอชี้แจงว่า การดำเนินการยกร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. …. นั้น เป็นเพียงขั้นตอนการเริ่มต้นเท่านั้น โดยเกิดจากมีผู้เสนอความเห็นทางวิชาการให้มีการกำหนดข้อความคำเตือนเช่นเดียวกับที่ติดบนซองบุหรี่ ซิกาแรต

อย่างไรก็ตาม การจัดทำร่างประกาศที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำเป็นต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งผลการรับฟังข้อมูลเบื้องต้นล่าสุด มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น จำนวน 1,040 ราย (28 ก.พ. 67) พบว่า ร้อยละ 87 ไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. …. โดยการรับฟังความคิดเห็นจะสิ้นสุดลงในวันที่ 29 ก.พ. 2567 นี้ และจะนำมาสรุปเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ เพื่อพิจารณาประกอบการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศอีกครั้ง ก่อนดำเนินการส่งให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิจารณาต่อไป

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.)

นพ.ธงชัย กล่าวว่า คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ ใส่ใจและรับฟังข้อมูล รอบด้าน การมีผู้เสนอพัฒนามาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามา โดยอาจเห็นผลสำเร็จจากการติดฉลากเตือนบนผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งที่ยังไม่มีการกระทำมาก่อน แต่ก็ไม่ได้ละเลยข้อเสนอของทุกกลุ่ม จึงเสนอมาตรการเข้ามา คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ มีหน้าที่ดำเนินการขับเคลื่อน โดยการขับเคลื่อนต้องคำนึงถึงผลกระทบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว หาสมดุลที่เหมาะสมในการดำเนินการ จึงส่งให้สังคมรับรู้และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ หากประชาชนมีความกังวลใจ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th  หรือหากพบการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวัง การละเมิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (TAS) โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://tas.go.th และขอความร่วมมือจากประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา โทร.0 2590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422