ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตลอด 2 ทศวรรษของการสร้าง ‘ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า’ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย กล่าวได้ว่าระบบนี้สร้างความสำเร็จในการช่วยให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ทั้งยังได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จนี้ก็มาพร้อมกับความท้าทายใหญ่ที่รอคอยอยู่ข้างหน้า ภายใต้บริบทของการกระจายอำนาจ รวมทั้งทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ลองมาฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าก้าวต่อไปของระบบสุขภาพไทยนั้น น่าจะเดินหน้าไปต่ออย่างไร