ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อธิบดี สถ. มอบนโยบาย ‘ขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัย’ อปท. ‘เตรียมพร้อมระดับบุคคล-เชิงระบบ’ ใช้ ‘รพ.สต. - ชุมชน’ เป็นฐานดูแล มุ่งพัฒนาระบบระยะยาว


เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นประธานการมอบนโยบาย (Kick Off) การขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมผู้สูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมี นางกรรณิการ์ บันเทิงวิจิตร ผู้จัดการสำนักงานประสานนโยบายรองรับสังคมสูงวัย คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนระบบรองรับสังคมสูงวัยของ อปท. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่น จ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ จ.สงขลา ผู้บริหาร อปท. ให้การต้อนรับ

นายขจร เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ (Ageing Society) มาตั้งแต่ปี 2548 จากข้อมูลของกรมการปกครอง พบว่า สถิติผู้สูงอายุไทย ในปี 2565 พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 12,698,362 คน หรือคิดเป็น 19.21% จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ ตัวเลขดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า ภาครัฐ และ อปท. มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย

ทั้งนี้ นโยบายสำคัญของรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล คือ การสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิและเตรียมความพร้อมท้องถิ่นรองรับสังคมผู้สูงวัย อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยเป็นประเด็นท้าทายที่ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โดยมีประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ ประกอบด้วย

1. การเตรียมความพร้อมในระดับบุคคล คือ การให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก วัยทำงาน เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ได้แก่ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราคลอดก่อนกำหนด ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทุกพื้นที่ 76 จังหวัด โครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานใน อปท. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 เป็นการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการของเด็กและให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ เด็กอายุ 0-6 ปี

2. การเตรียมความพร้อมด้านมาตรการเชิงระบบ ได้แก่ การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จัดบริการและกิจกรรมที่ครอบคลุมบริการด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น-กลาง-ยาว ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นฐานในการดูแล การพัฒนาบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ มท. ได้ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

"ผมเชื่อว่าการเตรียมความพร้อมในระดับบุคคลและด้านมาตรการเชิงระบบข้างต้น จะเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างรากฐานของประเทศไทยในการก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุม 4 มิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ และด้านสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นปัจจัยหนุนเสริม ในการรองรับสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความพร้อมในการดำรงชีวิตบั่นปลายอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันมั่นคง

“ความสำเร็จต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยการบูรณาการการทำงานและการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยร่วมกันออกแบบ ร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมใช้ประโยชน์ ร่วมติดตามประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ระบบรองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง" อธิบดี สถ. ระบุ