ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ด สปสช.เห็นชอบงบประมาณการงบกองทุนรักษาพยาบาล อปท. ปี 62 จำนวน 7.4 พันล้านบาท ปรับเพิ่มตาม DRG ฉบับที่ 6, อัตราการจ่ายตาม ก.คลัง กำหนด และจำนวนผู้มีสิทธิที่เพิ่มขึ้น พร้อมเสนอ สถ. –สำนักงาน ก.ก.ถ. กระทรวงมหาดไทย พิจารณาจัดเตรียมงบประมาณ   

ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ – เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ข้อเสนองบสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562”

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการจัดทำ “งบสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562” ได้มีการประมาณการและจัดทำข้อเสนอค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 ที่จำนวน 7,442,259,119 บาท เป็นงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งจัดสรรที่จำนวณ 6,886,927,926 บาท โดยการประมาณการงบประมาณปี 2562 ที่เพิ่มขึ้น มีปัจจัยจากการใช้หลักเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย (Diagnosis Related Groups: DRG) ฉบับที่ 6 ที่มีการปรับอัตราการจ่ายชดเชยบริการผู้ป่วยใน และการปรับอัตราการจ่ายกรณีผู้ป่วยสิทธิกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น (กองทุนรักษา อปท.) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งจะทำให้งบประมาณที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 นอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้มีสิทธิที่เพิ่มขึ้น ทั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รวมอัตราบรรจุใหม่ 20,000 ตำแหน่ง และบุคคลในครอบครัว  

“การประมาณการงบสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 สปสช.จะมีการแจ้งยอดที่ได้คาดการณ์งบประมาณไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อพิจารณาจัดเตรียมงบประมาณต่อไป” รองเลขาธิการ สปสช.กล่าว

ทั้งนี้ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2556 และมอบให้ สปสช.ทำหน้าที่บริหารเพื่อให้เกิดระบบคุ้มครองความมั่นคงด้านสิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัวให้ได้รับบริการที่เสมอภาคกับสิทธิอื่น และลดภาระความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งสิทธิประโยชน์มีความเสมอภาคและทัดเทียมระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ