ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.ทำหนังสือขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ทำโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย รับ-ส่งผู้ป่วยไป รพ. หรือส่งยาให้ผู้ป่วยได้ เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่


นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สปสช.ได้ทำหนังสือไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เพื่อขอความร่วมมือแจ้งการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากขณะนี้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง คนพิการ  และผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถเดินทางไปรักษาที่สถานพยาบาลได้ 

สปสช.จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.) สนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในช่วงเกิดอุทกภัยได้ ตัวอย่างโครงการที่สามารถใช้เงิน กปท. ดำเนินการได้ เช่น โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาพยาบาล โดยมีกิจกรรมรับ-ส่งผู้ป่วย เพื่อเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล และโครงการส่งยาให้กับผู้ป่วยในชุมชน โดยมีกิจกรรมรับ-ส่งยาหรือเวชภัณฑ์หรือวัสดุ อุปกรณ์ ที่สถานพยาบาลจัดเตรียมไว้แล้วรับและส่งให้ผู้ป่วย เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

“ด้วยเหตุนี้ สปสช. จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ในการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในสถานการณ์อุทกภัย โดยสามารถใช้งบประมาณได้ตามหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมภายใต้ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ” นพ.อภิชาติ กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ