ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถ. ส่งหนังสือถึง ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แจ้งหลักเกณฑ์-วิธีปฏิบัติ เบิกจ่ายตรง เงินรักษาพยาบาล พนักงานท้องถิ่น สำหรับให้ อปท. ซักซ้อม


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นสถานพยาบาลของทางราชการในระบบเบิกจ่ายตรง เมื่อวันที่ 9 .. 2566 ซึ่งลงนามโดย นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดี สถ. ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.)

สาระสำคัญของหนังสือระบุว่า ตามที่ มท. ได้แจ้งซักซ้อมหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบเบิกจ่ายตรง ทาง สถ. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

ดังนั้น อธิบดี สถ. จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และพิจารณาการขอทำความตกลงก่อนดำเนินการ หรือเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น สำหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และผู้มีสิทธิถือปฏิบัติ 

สำหรับหลักเกณฑ์ดังกล่าว มีดังนี้ 1. ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ให้ผู้มีสิทธิยื่นเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนสิทธิของตนเอง และบุคคลในครอบครัวต่อนายทะเบียนบุคลากร อปท. ต้นสังกัด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รวมถึงให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวตรวจสอบการลงทะเบียนการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ สายด่วน สปสช. 1330, เว็บไซต์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), แอปพลิเคชัน สปสช. และ ไลน์ สปสช

2. นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากร อปท. ให้ดำเนินการเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวให้ถูกต้องและบันทึก ปรับปรุง แก้ไข หรือรับรองข้อมูลในระบบทะเบียนบุคลากร อปท. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 

3. ให้ อปท. กำชับผู้มีสิทธิ นายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากร อปท. ปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม อย่างเคร่งครัด

4. กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) สถานพยาบาลของทางราชการ ให้ผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล โดยให้สถานพยาบาลของทางราชการเป็นผู้เบิกแทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น เว้นแต่สถานพยาบาลของทางราชการไม่มีการให้บริการ หรือไม่ได้เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง ให้สำรองจ่ายเงินไปพลางก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินมายื่นที่ อปท. ต้นสังกัด เพื่อส่งเบิกจ่ายกับ สปสช. ผ่านโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร อปท. สำหรับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติให้ปฏิบัติตามหนังสือ มท. ที่ มท 0809.3/ว 1199 ลงวันที่ 29 ก.. 2559

5. กรณีผู้ป่วยใน (IPD) สถานพยาบาลของทางราชการ ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล โดยให้สถานพยาบาลทางราชการเป็นเบิกแทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเช่นกัน 

แต่หากผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวยังไม่ได้ลงทะเบียนสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรง ถ้าเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาพยาบาล ให้ดำเนินการแจ้ง อปท. ต้นสังกัดโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่จะออกจากสถานพยาบาล หรือใช้หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัดแจ้งต่อสถานะยาบาล ในการให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกแทน

ส่วนถ้าได้ชำระเงินไปพลางก่อนแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินและหลักฐานต่างๆ มายื่นเบิกต่อ อปท. ต้นสังกัด เพื่อส่งเบิกเงินกับ สปสช. ผ่านโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร อปท. ต่อไป โดยไม่ต้องขอทำความตกลงต่อ มท. สำหรับผู้มีสิทธิคนไหนยื่นขอทำความตกลงกับ มท. ไว้ก่อนหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้  โดยให้มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผ็ป่วยใน สถานพยาบาลของราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยอนุโลม

1

2

3