ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลขาธิการ สปส. เปิดโครงการ ‘อบรมสถานพยาบาลในความตกลงกองทุนเงินทดแทน’ ประจำปี 2566 


นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมปารีส แกรนด์ บอลรูม โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566 โดยมี นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา นางลัดดา สายเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเงินทดแทน พร้อมคณะผู้บริหารส่วนกลาง สปส. เจ้าหน้าที่ และผู้แทนสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนใน 14 จังหวัด (ภาคใต้) เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

นายบุญสงค์ กล่าวว่า ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2566 ในวันนี้ โดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทนได้ทำความตกลงกับสถานพยาบาลให้เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนโดยตรง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

อีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์และการบริการทางการแพทย์ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่วินิจฉัยของ สปส. จังหวัดและสาขา มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ส่งผลให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 

รวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของสถานพยาบาล ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง สปส. และสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลดีต่อลูกจ้าง และสร้างความประทับใจต่อผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ สปส. จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 290 คน

“ขอฝากแนวคิดในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สปส. และสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน โดยขอให้มีใจรักในการให้บริการ สร้างความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจ และความประทับใจแก่ลูกจ้างที่เข้ารับบริการ และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ถูกต้องและเป็นธรรม พร้อมทั้ง มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค คำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ” เลขาธิการ สปส. กล่าว