ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หนึ่งใน "ของขึ้นชื่อ" ของประเทศไทยที่นานาชาติให้การยอมรับ นอกจากเรื่องอาหารและการท่องเที่ยวแล้ว “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย

นอกจากนี้ที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้ผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เข้าสู่เวทีระดับนานาชาติอยู่เสมอมา

รวมถึงล่าสุดในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ย. 2566 

เป็นอีกครั้งที่ตัวแทนของไทยได้หยิบยกประเด็นด้านสุขภาพขึ้นมาพูดคุยหารือกับนานาประเทศ ทั้งในการประชุมหลักและการประชุมคู่ขนานต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ “สาธารณสุขไทย” ที่ได้รับการยอมรับและการมีตัวตนในเวทีโลก