ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถ. ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าฯ 61 จังหวัด เรื่องการถ่ายโอนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้แก่ อบจ. ประจำปีงบ 67 แจง ยังไม่ได้รับ ‘บัญชีบุคลากรทีถ่ายโอนฯ’ จาก สธ.


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 61 จังหวัด เรื่องการถ่ายโอนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2567 ซึ่งลงนามโดย นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน อธิบดี สถ. โดยให้มีผล 2 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป

สำหรับสาระสำคัญ คือ การรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้กับ อบจ. ในปีงบฯ 2567 ที่จะมีผลวันที่ 2 ต.ค. 2566 ทาง สถ. ยังไม่ได้รับแจ้งบัญชีรายละเอียดบุคลากรที่ถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งทำให้ อบจ. ไม่สามารถเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ในการให้พิจารณาเห็นชอบการรับโอนบุคลากรได้ทันในเดือน ก.ย. 2566 

ดังนั้น สถ. จึงขอความร่วมมือทางจังหวัดแจ้งกับ อบจ. ว่าหากได้รับแจ้งบัญชีรายละเอียดบุคลากรถ่ายโอนจาก สธ. แล้ว ให้ อบจ. เสนอต่อ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนบุคลากรถ่ายโอนดังกล่าวในเดือน ก.ย. หรือเดือนถัดไปโดยเร็ว โดยให้ อบจ. ออกคำสั่งรับโอน 

1

2