ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดผลงาน “สายด่วน สปสช. 1330” เกินเป้าหมาย ปี 2566 ให้บริการกว่า 6 ล้านเรื่อง ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจถึง 90.35 ยืนยันด้วยผลงาน 5 รางวัล การันตีคุณภาพ พร้อมตั้งเป้าเดินหน้าสายด่วน 1330 สู่ Smart Contact Center 1330 พัฒนาให้บริการและคุ้มครองสิทธิประชาชนได้ดียิ่งขึ้น


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานของสายด่วน สปสช. 1330 ในปี 2566 ที่ผ่านมาได้ให้บริการประชาชนกว่า 6 ล้านเรื่อง โดยเป็นการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ จำนวน 5.9 ล้านเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.29 และเป็นการให้บริการแก่หน่วยบริการอีกประมาณ 1.64 แสนเรื่อง ร้อยละ 2.71 ขณะที่ผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการสายด่วน สปสช. 1330 พบว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 90.35 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ที่ร้อยละ 89 ขณะที่ความพึงพอใจและผูกพันของลูกค้าที่มีต่อองค์กร Net Promoter Score (NPS) ได้รับคะแนนถึงร้อยละ 27.38 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 9 

ทั้งนี้ จากผลงานการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน ทั้งที่เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) และไม่ใช่สิทธิบัตรทองฯ ในระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้สายด่วน สปสช. 1330 ได้รับมอบรางวัลถึง 5 รางวัล ดังนี้ 

  1. รางวัล “หน่วยงานระดับดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน” จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในปี 2566 
  2. ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 18295-1 ระบบการจัดการศูนย์ติดต่อลูกค้า จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ในปี 2566 โดยเป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองนี้ 
  3. เกียรติบัตรศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค ในปี 2566
  4. รางวัล “TTRS OK” เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนบริการถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่นของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย  จากศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ในปี 2562 
  5. รางวัล “หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคยอดเยี่ยม” จากคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ประจำปี 2557 

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า จากผลการประเมินความพึงพอใจและรางวัลต่างๆ ที่ได้รับนี้ เป็นการรับรองคุณภาพของสายด่วน 1330 ในการเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนที่ สปสช. ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมานอกจากบริการผ่านสายด่วน สปสช. 1330 แล้ว ยังขยายช่องทางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ ทั้ง ไลน์ สปสช. และ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้ทำการประชาสัมพันธ์สายด่วน สปสช. 1330 ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้น