ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. ส่งหนังสือบันทึกข้อความถึง ผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 1-12 แจ้งมติ อ.ก.พ.สธ. ‘ตัดโอนตำแหน่ง-เงินเดือน’ ข้าราชการไม่ประสงค์ถ่ายโอน ตำแหน่ง ‘ผอ.รพ.สต.’ เพิ่ม 9 ตำแหน่ง


นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) และ เลขานุการ อ.ก.พ.สธ. ลงนามในหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง “การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง” ลงวันที่ 31 ม.ค. 2567 ส่งถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 – 12 เพื่อแจ้งมติการประชุม อ.ก.พ.สธ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2567 ที่ได้อนุมัติการปรับปรุงการกำหนดเพิ่ม 9 ตำแหน่ง

สำหรับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งดังกล่าว เป็นการปรับปรุงชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน เพื่อรองรับการแต่งตั้งข้าราชการที่ไม่ประสงค์ถ่ายโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.)

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งทาง สป.สธ. ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ สป.สธ. กำหนด โดยไม่ก่อนวันที่ อ.ก.พ.สธ. มีมติอนุมัติให้ปรับปรุง

ๅ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง: https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/?p=471647