ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ. นำทีมผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมแก้ปัญหา สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ได้ข้อสรุปกลับไปดำเนินการจัดตั้งคณะทำงาน ทบทวนคู่มือการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจฯ และแนวทางปฏิบัติของบุคลากร กรณีไม่ขอถ่ายโอน


1

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สธ.ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่น โดยล่าสุด ตนพร้อมด้วย รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วย รมต.สธ. คณะที่ปรึกษาฯ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัด สธ. คณะผู้บริหาร และ 8 สภาวิชาชีพ ได้หารือร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเเห่งประเทศไทย นำโดย นายชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมฯ นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ที่ปรึกษานายกอบจ.พิษณุโลก/ที่ปรึกษาพิเศษนายกสมาคม นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร เลขานายก อบจ.ระยอง/ที่ปรึกษาพิเศษนายกสมาคม นายชาตรี ศรีสันต์ ผอ.สำนักงานสมาคม และ นพ.ประวัตร กิจธรรมกูลนิจ นายกอบจ.กาญจนบุรี เพื่อรับฟังปัญหาและร่วมหาทางแก้ไข สนับสนุนให้การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ด้วยจุดหมายเดียวกัน คือ สุขภาพที่ดีของประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 และแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนฯ ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.)

3
 
4นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันของผู้ปฏิบัติภารกิจด้านการถ่ายโอน สอน./รพ.สต. เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายโอนฯ ในอดีตที่ผ่านมา และร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติสนับสนุนภารกิจการถ่ายโอนปี 2568 โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเเห่งประเทศไทย เป็นอย่างดี ซึ่งเบื้องต้น ได้ข้อสรุปใน 3 เรื่อง ได้แก่ การจัดตั้งคณะทำงานในแต่ละด้าน เพื่อเสนอแนวทางการทำแผนการกระจายอำนาจ ระยะที่ 3, การทบทวนคู่มือแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจฯ ให้แก่ อบจ. และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของการช่วยราชการ กรณีบุคลากร สอน./รพ.สต. ประสงค์ไม่ถ่ายโอน โดยกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์

2