ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ. เผย ปี 2567 ตั้งเป้าใช้งบลงทุน 2 หมื่นล้านบาท ยกระดับบริการสุขภาพภาพทั้งประเทศ พร้อมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 19 สาขา ให้ประชาชนเข้าถึง


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan Sharing เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566 ตอนหนึ่งว่า ในปี 2567 สธ. ได้มีแผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) ทั้ง 19 สาขา โดยนำประเด็นสำคัญของประเทศมาพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดการป่วยและการเสียชีวิต โดยเฉพาะจากสาเหตุหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ อุบัติเหตุ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง 

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า ในการพัฒนาดังกล่าวได้ตั้งเป้าใช้งบลงทุนประมาณ 2 หมื่นล้านบาท เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถตอบโจทย์ประชาชนได้มากขึ้น เช่น การส่องกล้องอวัยวะต่างๆ (Endoscope) การปรับปรุงห้องผ่าตัด ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) เครื่องฉายรังสี เป็นต้น โดยให้เป็นการหารือร่วมกันในระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ เพื่อทำโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลของประชาชน รวมถึงการลงทุนในส่วนของโรงพยาบาลทันตกรรม เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรม ซึ่งจะเกิดการสร้างรายได้และนำมาพัฒนางานของโรงพยาบาลต่อไป 

สำหรับในปีงบประมาณ 2566 นี้ สธ. ได้ใช้งบลงทุนในการพัฒนาด้านต่างๆ ตามเป้าหมาย ประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท อาทิ การจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ การปรับปรุงโรงพยาบาลตามนโยบาย EMS การติดตั้งโซล่าเซลล์ จัดสร้างบ้านพักบุคลากรประมาณ 1 หมื่นยูนิต เป็นต้น