ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรพ. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 3P Safety Hospital กว่า 600 แห่งทั่วประเทศ หวังสามารถวิเคราะห์แปลผลข้อมูลจากระบบ NRLS & HRMS ระบบ HSCS ระบบ Patient Experience ระบบ THIP และการใช้ประโยชน์จาก SIMPLE เพื่อนำไปสู่การออกแบบระบบการทำงานที่ลดความเสี่ยงแก่ผู้ป่วยและบุคลากร 


สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมคุณภาพด้านความปลอดภัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใน การพัฒนาคุณภาพ ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. 2566 โดยมีตัวแทนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 3P Safety Hospital ตั้งแต่ผู้รับผิดชอบระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทีมนำของโรงพยาบาล ทีม PCT หรือทีมที่รับผิดชอบระบบคุณภาพของโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมทั้งแบบ on-site และ online รวมจำนวน 639 โรงพยาบาล

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการ สรพ. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อสื่อสารข้อมูลประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่อง 3P Safety รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากระบบรายงาน NRLS & HRMS ระบบ Hospital Safety Culture Survey (HSCS) ระบบ Patient Experience Programme (PEP) ระบบ THIP และ SIMPLE ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน HA ฉบับที่ 5 และนำสู่การออกแบบระบบงานสู่การปฏิบัติจริงในสถานพยาบาล โดยบูรณการกับการประเมินตนเอง ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการพัฒนานวัตกรรมในประเด็น 3P Safety ร่วมกัน 

2

พญ.ปิยวรรณ กล่าวว่า สำหรับทิศทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากโครงการ 3P Safety นั้นต้องเริ่มจากวิสัยทัศน์ของ สรพ. ที่ต้องการให้สถานพยาบาลมีระบบคุณภาพระดับสากล ประชาชนปลอดภัยด้วยมาตรฐาน HA ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 3P Safety Hospital ในแง่ที่ว่าโรงพยาบาลจะต้องมีหลักคิดด้านคุณภาพที่อยู่ในระดับสากล เช่นเรื่อง Patient Safety, Personnel Safety เรื่อง Continuous Quality Improvement การพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง และเรื่อง People Centred-Care การพัฒนาระบบโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

“สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำเพื่อให้ผ่านการรับรอง HA แต่ทำเพราะเป็นมาตรฐานสากล ส่วน HA เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการพัฒนาให้สถานพยาบาลเดินไปสู่จุดนั้น โดยมีผลลัพธ์คือผู้ป่วยและบุคลากรมีความปลอดภัยที่มากขึ้น”พญ.ปิยวรรณ กล่าว

พญ.ปิยวรรณ กล่าวต่อไปว่า สำหรับเรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น จะอยู่ในมาตรฐาน HA หลายหัวข้อ เช่น มาตรฐานที่ที่ 1-2 เรื่องการจัดทำกลยุทธ์ สิ่งสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์คือการใช้ข้อมูลจากผู้ป่วย จากบุคลากรและชุมชนในการวางระบบบริการ ซึ่งโรงพยาบาล 3P Safety Hospital จะได้ข้อมูลผู้ป่วยจากระบบ Patient Experience ข้อมูลบุคลากรจากระบบ HSCS และข้อมูลชุมชนจากระบบ NRLS รวมทั้งข้อมูลจากส่วนอื่นๆ เพื่อให้ทราบว่าปัญหาความท้าทายของโรงพยาบาลคืออะไร และวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง

2

นอกจากนี้ ยังอยู่ในมาตรฐานที่ 1-3 เรื่องความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วย สาระสำคัญคือการรับฟังผู้รับบริการและกำหนดบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ซึ่งระบบ Patient Experience ก็เป็นหนึ่งในช่องทางการรับฟังความคิดเห็นในการนำไปใช้เพื่อกำหนดทิศทางนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ ออกแบบระบบบริการและปรับปรุงกระบวนการทำงาน สนับสนุนการตัดสินใจ และสร้างวัฒนธรรมที่เน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง 

เช่นเดียวกับมาตรฐาน 1-4 เรื่องการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ จะเป็นการใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงาน ข้อมูลเหล่านี้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่ได้จากกระบวนการตรวจสอบ ข้อมูลอุบัติการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะอยู่ในระบบ NRLS & HRMS และมาตรฐานที่ 1-6 เรื่องกระบวนการทำงาน การออกแบบกระบวนการต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลไม่ว่าจากระบบ HRMS & NRLS, Patient Experience และ HSCS 

2

“คำถามคือที่ผ่านมาได้มีการนำข้อมูลเหล่านี้ไปออกแบบกระบวนการทำงานบ้างหรือไม่ ซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นมีโรงพยาบาลที่ใช้ข้อมูลในการออกแบบกระบวนการทำงาน 234 แห่งจากทั้งหมด 950 แห่ง และส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ระบบ Patient Experience และ HSCS โรงพยาบาลยังไม่ค่อยเข้าใจว่าระบบเหล่านี้เอาไปใช้ ประโยชน์อย่างไร ดังนั้นในการประชุม 3 วันนี้จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแปลผลและแนวทางการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง”พญ.ปิยวรรณ กล่าว 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 วัน ผู้แทนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมประชุม จะได้เรียนรู้ในหลากหลายหัวข้อ ตั้งแต่การทบทวนภาพรวมเครื่องมือคุณภาพด้านความปลอดภัย การอัพเดทความรู้และทิศทางการขับเคลื่อน 3P Safety การเรียนรู้ข้อมูล Top 10 Patient Safety Issue ของประเทศไทย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ SIMPLE ในการออกแบบระบบงานที่เหมาะกับบริบทของโรงพยาบาล การวิเคราะห์แปลผลการใช้ประโยชน์จาก Patient Experience Programme และ Process Design การใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบ NRLS และ HRMS การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยระบบ HSCS รวมทั้งการนำเสนอประสบการณ์ด้านความปลอดภัยที่น่าสนใจในเวทีย่อยจากโรงพยาบาลต่างๆ ด้วย

4