ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ. เผย ความคืบหน้าบรรจุตำแหน่ง ‘นักสาธารณสุข’ ล่าสุด อ.ก.พ.สธ. อนุมัติเพิ่มอีก 3,232 คน พร้อมทั้งปลดล็อกเงื่อนไข ว.11 - ผอ.รพ.สต./สสอ. รวมถึงเตรียมเสนอให้ ก.พ. พิจารณาเพิ่ม ‘นักสาธารณสุข’ มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ภายใน มิ.ย. 67


จากกรณีเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2567 นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ระบุว่า เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2567 อ.ก.พ.สธ. ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้มีคุณสมบัติครบตรงตามหลักเกณฑ์จากผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเป็นนักสาธารณสุขแล้ว จำนวน 1,495 คน อีกทั้งกำลังเร่งแก้ไขปัญหาผู้ที่ติดเงื่อนไขในด้านหลักเกณฑ์ และคุณวุฒิ โดยทิ้งท้ายว่ารอบถัดไปจะสามารถแต่งตั้งได้มากขึ้นนั้น (บรรจุตำแหน่ง ‘นักสาธารณสุข’ คืบ! สธ.อนุมัติแล้ว 1,495 คน คาดรอบหน้าแต่งตั้งได้มากขึ้น | TheCoverage.info

ล่าสุดวันที่ 18 พ.ค. 2567 นายสรรเสริญ เปิดเผยกับ “The Coverage” ว่า จากการสำรวจความประสงค์ของผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเปลี่ยนสายงานเป็นนักสาธารณสุข มีผู้ยื่นความประสงค์ขอย้ายเปลี่ยนสายงาน จำนวน 9,442 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติครบตรงตามหลักเกณฑ์ 6,721 คน และ 2,721 คน เป็นผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือมีวุฒิการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ไม่ได้รับรอง

ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ที่มีคุณสมบัติครบตรงตามหลักเกณฑ์ 6,721 คนดังกล่าว อ.ก.พ.สธ. เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตรงตามหลักเกณฑ์ 3,232 คน สามารถเข้าสู่กระบวนการย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นนักสาธารณสุขได้ โดยหลังจากนี้ภายในเดือน พ.ค. 2567 ทาง สป.สธ. จะแจ้งมติดังกล่าวไปยัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อให้ตรวจสอบและจัดทำคำสั่งย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นนักสาธารณสุขต่อไป ซึ่งคาดว่าทางจังหวัดจะสามารถดำเนินการออกคำสั่งย้ายผู้ที่มีคุณสมบัติได้ภายในเดือน มิ.ย. 2567 นี้

นายสรรเสริญ กล่าวว่า สำหรับ 3,498 คน ที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการย้ายเปลี่ยนสายงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ 435 คน ผู้ที่ตำแหน่งอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 2,362 คน และผู้ที่เป็นตำแหน่งที่มีชื่อทางการบริหาร 692 คน ซึ่งจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตำแหน่งอีกครั้ง 

นายสรรเสริญ กล่าวต่อไปว่า เพราะตำแหน่งที่ถูกนำมากำหนดจะต้องไม่เป็นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขใน รพ.สต. หรือไม่เป็นตำแหน่งที่มีชื่อทางการบริหาร หรือไม่เป็นตำแหน่งนอกกรอบระดับตำแหน่ง ซึ่งหากตรวจแล้วพบว่ามีตำแหน่งใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด จะมีการนำเรื่องเข้าสู่ อ.ก.พ.สธ. เพื่อยกเลิกการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งต่อไป

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพายกรบุคคล สป.สธ. กล่าวอีกว่า นอกจากการอนุมัติดังกล่าวแล้ว อ.ก.พ.สธ. ยังได้เห็นชอบให้เสนอ ก.พ. ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และให้ยกเลิกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขไม่เป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ (ว.11) อีกทั้งยังเห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งของ ผู้อำนวยการ รพ.สต. หรือ สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) พร้อมทั้งเห็นชอบให้เสนอ ก.พ. พิจารณากำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง โดยคาดว่าจะเสนอเรื่องทั้งหมดไปยัง ก.พ. เพื่อพิจารณาภายในเดือน มิ.ย. 2567