ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เชิญชวนผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็นต่อ ‘ร่างพระราชกฤษฎีกา 6 ฉบับ’ ที่เกี่ยวข้องกับบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ


1

1. ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ   

- (ร่าง) พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการสาธารณสุขอื่น ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต พ.ศ. ....

- https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTYwMURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

- เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.66 - 10 มี.ค. 2566

2

2. ผู้ประกันตน

- (ร่าง) พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้ประกันตนใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการสาธารณสุขอื่น ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต พ.ศ. ....

- https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTYwM0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

- เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.66 - 10 มี.ค. 2566

3

3. พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ

- (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการสาธารณสุขอื่น ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต พ.ศ. ....

- http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTYwOURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

- เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. - 13 มี.ค. 2566

4

4. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของรัฐ

- (ร่าง) พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของรัฐใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการสาธารณสุขอื่น ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต พ.ศ. ....

- http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTYxMERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

- เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. - 13 มี.ค. 2566

5

5. พนักงานเมืองพัทยา

- (ร่าง) พระราชกฤษฎีกากำหนดให้พนักงานเมืองพัทยาใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต พ.ศ. ....

- http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTYwN0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

- เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. - 13 มี.ค. 2566

1

6. ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของ กทม.

- (ร่าง) พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของกรุงเทพมหานคร ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการสาธารณสุขอื่น ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต พ.ศ. ....

- http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTYwNkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

- เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. - 13 มี.ค. 2566