ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม. เห็นชอบ ร่างกฎหมาย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อยกเลิก ‘โควิด’ เป็นโรคต้องห้ามสำหรับชาวต่างด้าว ที่เข้ามา-ตั้งถิ่นฐานในไทย


เว็บไซต์รัฐบาลไทย เผยแพร่ข้อมูลสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565 โดยหนึ่งในวาระด้านกฎหมาย ครม. ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นผู้เสนอ โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม จากฉบับ พ.ศ. 2563 เพื่อยกเลิกการกำหนดให้โรคโควิด-19 เป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาและตั้งถิ่นฐานในไทย โดยจะมีผลบังคับใช้ภายหลังมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่ได้คลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จนสามารถผ่อนปรนบรรดามาตรการไปจนถึงข้อจำกัดต่างๆ ได้ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบสามารถดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติ ตลอดจนการผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่างประเทศที่จากเดิมเป็นไปเพื่อสกัดกั้นเชื้อโรคอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้ยังเป็นไปตามมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 10/2565 ที่ ครม. ได้รับทราบเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2565

ทั้งนี้ ทางกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวแล้ว