ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมบัญชีกลางทำหนังสือด่วนที่สุด กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอก กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19


น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีฯ ปฏิบัติราชการแทน รมว.คลัง ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2565 เรื่อง “กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของราชการ” โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป

หนังสือฉบับดังกล่าว สืบเนื่องมาจากเดิมที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะเป็นผู้จัดหายาต้านไวรัส และสนับสนุนยาให้กับสถานพยาบาลของราชการทั่วประเทศ ทว่าปัจจุบันได้เปลี่ยนแนวทางเป็น ให้สถานพยาบาลราชการเป็นผู้จัดหายาต้านไวรัสตามระบบปกติ และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละหน่วยงานเป็นผู้กำหนด

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีสถานพยาบาลของราชการที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรงที่ให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อย แต่ไม่สามารถส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ จึงมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วย กรมบัญชีกลางได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรกำหนดอัตราค่ายาบางประเภทกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก และผ่อนคลายวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ทั้งนี้ อธิบดีกรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจาก รมว.คลัง จึงเห็นสมควรให้ผู้มีสิทธิส่วนราขการ และสถานพยาบาลของทางราชการถือปฏิบัติ ประกอบด้วย

  1. 1.ในกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยนอก ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว ดังนี้
    1. a.ค่ายา ฟาวิพิราเวียร์ และ โมลนูพิราเวียร์ ให้นำอัตราที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มาใช้บังคับกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาฯ สำหรับค่ายาอื่นๆ ให้เห็นตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2. b.การเบิกค่ายาตามข้อ a. มิให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติมาบังคับ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สธ. ​กำหนด
    3. c.สถานพยาบาลของทางราชการที่ยังคงได้รับการสนับสนุนยาจาก สธ. ให้งดเว้นการเบิกค่ายาในรายการที่ได้รับการสนับสนุน จนกว่ายาที่ได้รับจะหมดคลังยาของสถานพยาบาลของราชการ
    4. d.ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวทดรองจ่ายเงินค่ารักาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกไปก่อน เนื่องจากสถานพยาบาลของทางราชการยังไม่เข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรง หรือไม่อาจใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรง เพราะข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติไม่สมบูรณ์ ให้ยกเว้นหลักเกณฑ์ (ข้อ 5 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0416.4/ว 805) และให้ยื่นขอใช้สิทธิเบิกค่ารักาพยาบาล ณ ส่วนราชการต้นสังกัดได้ โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาให้เบิกได้ตามสิทธิที่กำหนดไว้ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0416.4/ว 805

อ่าน หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง “กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของราชการ”

Attach Files