ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แอสตร้าเซนเนก้า มุ่งต่อยอดวิทยาศาสตร์พัฒนาดูแลสุขภาพประชาชน-ชุมชน-โลก พร้อมสร้างความตระหนักรู้ปัญหาสุขภาพ-ยกระดับการวินิจฉันโรคระยะเริ่มต้น-ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสุขภาพ-พัฒนายานวัตกรรมผู้ป่วย 


นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยภายในงานมหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์ ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่แอสตร้าเซนเนก้าดำเนินงานในประเทศไทยนั้น แอสตร้าฯ มุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์มาต่อยอดและพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคและปัญหาสุขภาพ การยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้น การส่งเสริมการเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ และการพัฒนายานวัตกรรมให้กับผู้ป่วย ผ่านความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน 

ขณะเดียวกัน การเกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงสามปีที่ผ่านมานั้น ทำให้เราเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการขยายขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนให้กับประชาชน ชุมชน และโลกที่อาศัยอยู่ให้มากยิ่งขึ้น

1

อย่างไรก็ดี ภายในงาน แอสตร้าฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ ภายใต้แนวคิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพคนไทยที่ยั่งยืน โดยเป็นการชูผลงานการนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาดูแลสุขภาพของประชาชน (People) ชุมชน (Society) และโลก (Planet) ซึ่งแอสตร้าฯ มุ่งมั่นพัฒนาการแก้ปัญหาการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนไทย ในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคผ่านช่องทางและแคมเปญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ แอสตร้าฯ เชื่อว่า ความร่วมมือระหว่างองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนคือหัวใจสำคัญสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งยังเป็นประตูที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตแก่องค์กรในประเทศ รวมถึงยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมและบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น

ทั้งนี้ นอกจากการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาต่อยอดและพัฒนาเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยแล้ว แอสตร้าฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น ทำให้แอสตร้าฯ จัดทำโครงการ AZ Forest โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในแต่ละพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการปลูกและดูแลต้นไม้เป็นจำนวนกว่า 50 ล้านต้นทั่วโลกภายในปี 2025 พร้อมกันนี้ ยังให้คำมั่นด้วย Ambition Zero Carbon ซึ่งเป็นโครงการด้านความยั่งยืนหลักของบริษัทในการผลักดันบริษัทสาขาต่างๆ ทั่วโลกร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2025

2