ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มูลนิธิมิตรภาพบำบัด จัดงานรำลึก 14 ปี "หมอสงวน" สานต่อปณิธาน "มิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย" พร้อมมอบรางวัลประจำปี 2563 ชูต้นแบบผู้ป่วย-เจ้าหน้าที่-หน่วยงาน


มูลนิธิมิตรภาพบำบัด จัดงาน “รำลึก 14 ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์” เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2565 โดยมี นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบ “รางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำปี 2563” โดยมีผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ประมาณ 300 คน ประกอบด้วยผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ

นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เลขาธิการมูลนิธิมิตรภาพบำบัด เปิดเผยว่า มูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ จัดตั้งขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการผู้ก่อตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่จากไปขณะมีอายุได้เพียง 55 ปี เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2551 ด้วยโรคมะเร็งปอด

ทั้งนี้ ท่านได้สร้างคุณูปการหลายอย่างให้กับสังคมไทย นอกจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นผลงานเด่นชัดที่สุด ช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ไม่ต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงแล้ว “เครือข่ายจิตอาสามิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย” เป็นอีกหนึ่งผลงาน

"ผลงานนี้เกิดจากประสบการณ์จริงของชีวิตในช่วงเจ็บป่วยและเรียนรู้ว่า คนเมื่อเจ็บป่วยย่อมต้องการคนที่เข้าใจ และต้องการคำแนะนำการปฏิบัติตัวจากประสบการณ์จริงของเพื่อนผู้ป่วยด้วยกัน โดยได้แปลงแนวคิดนี้สู่การปฏิบัติและกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพของไทยจนถึงทุกวันนี้" นพ.ศิริวัฒน์ กล่าว

สำหรับการจัดงานรำลึก 14 ปี นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ในวันนี้ มูลนิธิมิตรภาพบำบัดร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงผลงานของ นพ.สงวน ที่มีต่อประเทศชาติ พร้อมมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นปี 2563 แด่ผู้ป่วย อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และหน่วยงาน องค์กร ที่มีผลงานดีเด่นในงานจิตอาสา มิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างแก่สังคม

พร้อมกันนี้ยังเป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเครือข่ายผู้ป่วย เครือข่ายประชาชน รวมทั้งการมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นฯ ประจำปี 2563 ทั้ง 4 ประเภท ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิมิตรภาพบำบัดได้คัดเลือก 4 ผลงาน จาก 53 ผลงานเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย ประเภทที่ 1 ผู้ป่วยจิตอาสา ได้แก่ นายณัฐพงศ์ เหมือนรุ่ง จ.กาญจนบุรี “เอชไอวีเปลี่ยนชีวิต”

ประเภทที่ 2 เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ได้แก่ นางอโณทัย เหล่าเที่ยง รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.เชียงใหม่ “ไข่ฮอมบุญ” ประเภทที่ 3 หน่วยงาน/องค์กร/ทีมงานสนับสนุน (ระดับชุมชน) ได้แก่ โรงพยาบาลละงู จ.สตูล “คนละงูไม่ทิ้งกัน” ประเภทที่ 4 สื่อสนับสนุน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี “RAMA CHANNEL ผู้ช่วยสุขภาพคนไทย”

ในส่วนของรางวัลมิตรภาพบำบัดชมเชยฯ ประจำปี 2563 ทั้ง 4 ประเภท คณะกรรมการมูลนิธิมิตรภาพบำบัดได้คัดเลือก 6 ผลงาน ประกอบด้วย ประเภทที่ 1 ผู้ป่วยจิตอาสา ได้แก่ นายณัฐพล บัวคำ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี “Stroke ไม่ Stop” และนางศุภลักษณ์ จตุเทวะประสิทธิ์ ชมรมเบาหวาน รพ.จุฬาลงกรณ์ “เบาหวาน เบาใจ”

ประเภทที่ 2 เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ได้แก่ นางผาสุก สุตวัฒน์ รพ.นครนายก “เพื่อนช่วยเพื่อน รักษาโรคไต” และ พ.ท.หญิงชุติมา ป.ว. สังฆา รพ.พระมงกุฎเกล้า กทม. “นวัตกรรมฟื้นฟูชีวิต” ประเภทที่ 3 หน่วยงาน/องค์กร/ทีมงานสนับสนุน (ระดับชุมชน) ได้แก่ ศูนย์มิตรภาพบำบัด-จิตอาสา เครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ประเภทที่ 4 สื่อสนับสนุน ได้แก่ โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่ สุขภาพจิตแบบบูรณาการ

นพ.ศิริวัฒน์ กล่าวว่า รางวัลมิตรภาพบำบัดทั้งหมดนี้นับเป็นกำลังสำคัญ ในการสนับสนุนความสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย และขยายงานมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันยังมีความท้าทายที่สำคัญ คือ การสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้ระบบ ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่จะทำให้ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ ที่มีราคาแพงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย นับเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมพัฒนาและสานต่องานตามปณิธานของ นพ.สงวน ต่อไป

อนึ่ง ในการจัดงานครั้งนี้ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา และประธานมูลนิธิคนตาบอดไทย ได้เป็นองค์ปาฐกในการปาฐกถา สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ปี 2565 ในหัวข้อ “สุขภาพ ความพิการและสังคมสูงวัย: ความท้าทายหรือโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสุขภาวะของไทย” และภาคบ่ายเป็นการเสวนา “สวัสดิการประชาชน: ระบบบำนาญเพื่อประชาชน” โดย นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ดำเนินรายการโดย ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด นักวิชาการอิสระ