ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติ 'งบประมาณกองทุนบัตรทอง' ประจำปี 2568 รวม 2.35 แสนล้าน ชี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะค่าเหมาจ่ายรายหัว ขณะที่ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพ-ป้องกันโรคยังมีสัดส่วนน้อย เห็นสมควรให้ สธ. เร่งดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ-ป้องกันโรคแก่ประชาชนทั่วไปโดยเร่งด่วน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ผู้ป่วยระยะยาว


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2567 ซึ่งมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธาน มีมติอนุมัติงบประมาณสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายในวงเงิน 235,842,800,900 บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ (สงป.)

สำหรับงบประมาณดังกล่าว ประกอบด้วย 1. ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 47,157,000 คน วงเงิน 181,297,444,400 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 15,772,291,400 บาท คิดเป็น 9.53% คิดเป็นอัตราเหมาจ่ายรายหัว 3,844.55 บาทต่อผู้มีสิทธิ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในส่วนเงินเดือนค่าตอบแทนบุคลากร