ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยื่นหนังสือถึง ‘หมอชลน่าน’ ทวงถามความก้าววิชาชีพนักสาธารณสุข ‘บรรจุ ซี8 ผู้ช่วย สสอ. - ผอ.รพ.สต.’ รวมถึงบรรจุ ‘ลูกจ้าง ใน รพ.สต.- สสอ. ให้เป็น พกส.’ พร้อมเสนอเพิ่มงบฯ สสอ. เป็น 1 แสนบาทต่อปี


นายชำนาญ มีมูล ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย (สสอ.ด่านซ้าย) จ.เลย ได้ยื่นหนังสือต่อ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2567 เพื่อขอติดตามความก้าวหน้าสายงานและวิชาชีพนักสาธารณสุข ใน 4 ประเด็น 

ทั้งนี้ ใจความสำคัญของหนังสือระบุว่า ด้วยเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2566 คณะกรรมการข้าราชพลเรือน (ก.พ.) มีมติให้กำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขให้เป็นวิชาชีพเฉพาะ และตามมติ อ.ก.พ.สธ. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566 มีมติเห็นชอบสายงานนักสาธารณสุข ในโครงสร้างการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สป.สธ. และมีไทม์ไลน์จากกองบริหารทรัพยากรบุคคลว่าจะมีหนังสือเวียนแนวทางการเปลี่ยนสายงานนักสาธารณสุขให้หน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการ

ฉะนั้น ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยฯ และเครือข่ายวิชาการสาธารณสุขชุมชน ขอติดตามความคืบหน้าค่าตอบแทนของนักสาธารณสุข และแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขจำนวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ช่วย สสอ. ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ซี8) หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส

2. ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ หรือพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ

3. การบรรจุลูกจ้างตำแหน่งต่างๆ ใน รพ.สต. สสอ. ให้เป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) หรือบรรจุเป็นข้าราชการ และ 4. เพิ่มงบประมาณให้กับ สสอ. เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน เป็น 1 แสนบาทต่อปี