ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. เผยแพร่ คู่มือตรวจสอบวุฒิออนไลน์ e-Accredit ของ ก.พ. เพื่อตรวจสอบผู้มีสิทธิเข้าสู่ตำแหน่ง ‘นักสาธารณสุข’


กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เผยแพร่คู่มือการใช้งานการตรวจสอบวุฒิออนไลน์ ระบบรับรองคุณวุฒิด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานสังกัด สป.สธ. ตรวจสอบคุณวุฒินักวิชาการสาธารณสุข ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข และประสงค์จะเปลี่ยนย้ายสายงานเป็นนักสาธารณสุข แต่ยังไม่ได้กำหนดตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุข 

ทั้งนี้ มีอยู่ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.  เข้าสู่ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยพิมพ์ URL : https://accreditation.ocsc.go.th สำหรับค้นหาการรับรองคุณวุฒิหลักสูตร สำนักงาน ก.พ. 

2. กรอกข้อมูลการศึกษา โดยให้กรอกในส่วนของระดับการศึกษา มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา และสาขาวิชา/วิชาเอก โดยไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลที่ใช้ค้นหาครบทุกช่อง จะค้นหาจาก มหาวิทยาลัย คณะ ชื่อปริญญา สาขา หรือทั้งหมดก็ได้ จากนั้นให้คลิกที่ ค้นหา 

3. เมื่อปรากฎหน้าจอผลการค้นหา ให้คลิกที่ลูกศรชี้ลง เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. 

4. แสดงผลการรับรองตามหลักสูตรของ สำนักงาน ก.พ. โดยหลังจากทำตามขั้นตอนที่ 3 แล้วหน้าจอจะแสงผลการรับรองตามหลักสูตรของสำนักงาน ก.พ. โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่หัวข้อ ผลการรับรอง หรือสามารถดูใบรับรองคุณวุฒิได้โดยคลิกที่ พิมพ์ใบรับรอง 

ทั้งนี้ เมื่อทราบผลการรับรองคุณวุฒิแล้วให้นำมาเปรียบเทียบว่าตรงกับวุฒิการศึกษาในตำแหน่งนักสาธารณสุขหรือไม่ และให้แจ้งข้อมูลกลับมายัง สป.สธ. เพื่อให้ดำเนินการพิจารณาจัดสรรตำแหน่งเพื่อย้ายสายงานต่อไป