ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สป.สธ. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ถึง ‘สสจ.-รพช./รพท.’ ให้ทำคำสั่งย้ายข้าราชการที่เป็น ‘นักวิชาการสาธารณสุข’ 1,459 คน ตามมติ อ.ก.พ.สธ. ไปดำรงตำแหน่ง ‘นักสาธารณสุข’


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เรื่อง ขอให้หน่วยงานจัดทำคำส่งย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ไปดำรงตำแหน่งนักสาธารณสุข ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567 เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือ สป.สธ. ด่วนที่สุด ที่ สธ. 0208.06/ว 4285 ลงวันที่ 22 เม.ย. 2567 ที่ได้แจ้งมติที่ประชุม อ.ก.พ.สธ. เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2567 เรื่องการอนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เป็นนักสาธารณสุข จำนวน 1,459 ตำแหน่ง และแนวทางในการดำเนินการ

สำหรับสาระสำคัญของหนังสือระบุว่า สป.สธ. ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม และขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้ 1. ให้หน่วยงานจัดทำคำสั่งย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขไปดำรงตำแหน่งนักสาธารณสุข ตามมติ อ.ก.พ.สธ. ดังกล่าว โดยไม่ให้นำไปรวมกับการจัดทำคำสั่งย้ายข้าราชการสายงานอื่นๆ เนื่องจาก สป.สธ. จะดำเนินการตรวจสอบ ประเมินผล และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสายงานนักสาธารณสุข เพื่อรายงานให้ปลัด สธ. ทราบ 

2. เมื่อมีคำสั่งย้ายข้าราชการแล้วเมื่อใด ให้หน่วยงานดำเนินการบันทึกคำสั่งย้ายดังกล่าวลงในระบบ HROPS และระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการของกรมบัญชีกลางทันที ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

3. ให้หน่วยงานจัดส่งสำเนาคำสั่งย้ายข้าราชการ สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาในสาขาวิชาสาธารณสุข และสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 ชุด ไปให้ สป.สธ. ภายใน 5 วันทำการ 
 
คลิกอ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง