ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย เตรียมเข้าพบ ‘ปลัด สธ.-ผอ.สำนักงบฯ’ ถกแก้ปัญหาถ่ายโอน รพ.สต. พร้อมเชิญ รองอธิบดี สถ.-หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุข เข้าร่วมด้วย


สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เรื่องขอเชิญเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2566 ซึ่งลงนามโดย นายชูพงศ์ คำจวง อุปนายกสมาคมฯ ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมฯ

เพื่อให้พิจารณามอบหมายให้ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี (รองอธิบดี สถ.) และ น.ส.ภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุข สถ. เข้าร่วมหารือปัญหาอุปสรรคการถ่ายโอนฯ กับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสมาคมฯ

เนื่องจาก ทางสมาคมฯ ได้มีกำหนดการเข้าพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานต่างๆ ในการปรึกษาหารือ ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคการถ่ายโอนฯ ในวันจันทร์ที่ 9 ต.ค. 2566 เวลา 9.00 เป็นต้นไป ที่ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) 

ทั้งนี้ หนังสือระบุว่า กำหนดการจะแบ่งเป็น 3 ช่วงหลักๆ ประกอบด้วย 9.00-10.00 น. สมาคมฯ จะเข้าพบปลัด สธ. ที่ สป.สธ. 

10.30-12.00 จะเป็นการประชุมหารือเพื่อยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการถ่ายโอนฯ แบบไร้รอยต่อ ที่ห้องประชุมใหญ่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมได้แก่ สธ. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สพฉ. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันพระบรมราชนก (สบช.)

14.00 ทางสมาคมฯ จะเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคถ่ายโอนฯ ที่สำนักงบประมาณแห่งใหม่

1

2