ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ MOU กับ ‘สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย’ ร่วมพัฒนาองค์ความรู้-งานปฐมภูมิของท้องถิ่น ยกระดับศักยภาพสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจฯ รพ.สต.


รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2566 โดยจะเน้นพัฒนาศักยภาพของ อบจ. ทั่วประเทศ ในการจัดบริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ต่อเนื่อง และมีคุณภาพมาตรฐานให้แก่ประชาชน

1

สำหรับสาระสำคัญของ MOU ระหว่าง มธ. กับ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย คือทั้ง 2 ฝ่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและการส่งเสริมให้มีความรู้และนวัตกรรมในการจัดการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะระบบสุขภาพปฐมภูมิของ อบจ. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ภารกิจการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการดูแลสุขภาพองค์ จึงจะร่วมมือกันใน 4 ประเด็นสำคัญ

ทั้งนี้ ได้แก่ 1. มธ. และสมาคมฯ จะร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริมงานด้านวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ในการจัดการด้านสุขภาพให้แก่ อบจ. 2. มธ. และสมาคมฯ จะร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของ อบจ. ผ่านหลักสูตรปริญญา หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น และการฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง (On Job Training)

3

3. มธ. และสมาคมฯ จะร่วมมือจัดตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูไต ศูนย์กายภาพบำบัด และศูนย์การเรียนรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพตามหน้าที่และอำนาจของ อบจ. 4. บันทึกข้อตกลงนี้ให้มีกำหนด 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

รศ.เกศินี กล่าวว่า จุดแข็งของระบบสุขภาพไทยคือการมีสาธารณสุขมูลฐานที่ครอบคลุมการดูแลกาย ใจ สังคม และปัญญา มีระบบบริการปฐมภูมิทำหน้าที่เปรียบกับหน้าด่านเชื่อมร้อยการบริการชุมชนเข้ากับบริการทางการแพทย์ โดยเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564 ประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิครั้งใหญ่ ด้วยการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ อบจ.

2

ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของการถ่ายโอนฯ คือประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์มากขึ้น ระบบบริการเข้มแข็งมากขึ้น ทั้งงานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร นี่จึงเป็นโอกาสอันดีที่ มธ. จะได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาองค์ความรู้ ยกระดับศักยภาพของท้องถิ่นให้มีความพร้อมมากขึ้น

นายบุญชู กล่าวว่า แม้ว่าที่ผ่านมา อบจ.ทั่วประเทศจะดำเนินการร่วมกับประชาชนในการดูแลสุขภาพของท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง แต่การถ่ายโอน รพ.สต. ให้กับ อบจ. จะทำให้แนวทางการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งในฐานะตัวแทน อบจ.ทั่วประเทศ ขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่ดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศให้ดีที่สุด และรู้สึกยินดีที่ได้ทำความร่วมมือร่วมกับ มธ. ซึ่งจะเข้ามาสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพของคนในพื้นที่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มีประสิทธิภาพ