ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.แรงงาน มอบนโยบายสำนักงานประกันสังคม สั่งเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 หวังจูงใจ-ยกระดับเทียบเท่า ม.39


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เปิดเผยในงาน “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคม สู่ความสำเร็จด้วย “SSO TRUST” เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566 ตอนหนึ่งว่า ขอฝากนโยบายในการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ของกระทรวงแรงงาน ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สปส. ใน 6 เรื่อง 

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1. Micro Finance ลดหนี้ เติมทุน สร้างสุข เพื่อพัฒนาและยกระดับให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 2. กองทุนมั่นคง แรงงานมั่งคั่ง ประกันสังคมยั่งยืน โดยต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความยั่งยืน 3. Best E-Service ประกันสังคมยุคใหม่ สร้างความมั่นคง เพิ่มความมั่นใจ ยกระดับการให้บริการของสำนักงานประกันสังคม ผ่าน E-service โดยการนำระบบ E-claim  มาใช้ในการให้บริการเบิก-จ่ายเงิน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน 

4. สร้างรากฐานเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการคุ้มครองแรงงาน ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้มีความเหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

5. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการทางการแพทย์ ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนโดยผู้ประกันตนต้องได้รับการบริการทางด้านสุขภาพ อนามัย การรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นกว่าเดิม  

6. จัดทำสิทธิประโยชน์ Package Premium สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 เช่น เพิ่มสิทธิกรณีเจ็บป่วย ชดเชยรายได้ ตามค่าแรงขั้นต่ำ ค่าตอบแทนกรณีนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยอาจยกระดับให้เท่ากับผู้ประกันตนมาตรา 39 รวมทั้งการจูงใจให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง