ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ด สปสช.รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ความร่วมมือสปสช.-กทม. หลังจัดตั้งในปี 2561 พร้อมเดินหน้างานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค งานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และการเตรียมพร้อมจัดการโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้เห็นชอบประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 และต่อมากรุงเทพมหานครได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวเพื่อจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครขึ้นโดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรุงเทพมหานคร เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน โดยจะมีคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน ทำหน้าที่อนุมัติแผนงานตามวัตถุประสงค์กองทุนและจัดสรรกรอบวงเงิน

“หลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้ ทำให้กรุงเทพมหานครสามารถรับงบประมาณสนับสนุนตามอัตราที่กำหนดซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 45 บาทต่อประชากรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ และกรุงเทพมหานครเองก็จะสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครในอัตราร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อใช้ในกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเช่นเดียวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือกองทุนสุขภาพตำบลที่แต่ละ อบต.และเทศบาลใน 76 จังหวัดได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2549” ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี กล่าว

ด้าน นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมา ได้เตรียมความพร้อมการสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์, การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 4 ครั้ง ประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา, ขณะที่การจัดสรรกรอบวงเงินนั้น วงเงินกองทุนฯ รวม 1,148.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสมทบเงินจาก 2 ปีงบประมาณ คือปี 2561 และ 2562 จากกรุงเทพมหานครและ สปสช. โดยได้จัดสรรกรอบวงเงินกองทุนฯ 576 ล้านบาท ในจำนวนนี้แบ่งเป็น งบบริหาร 86 ล้านบาท งบลงเขต 360 ล้านบาท (45 บาทต่อประชากร) และงบภัยพิบัติและอื่นๆ 130 ล้านบาท และยังได้เห็นชอบแผนงานกรณีโรคระบาดและภัยพิบัติ 30 ล้านบาท

นอกจากนั้นยังได้ออกประกาศและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการดำเนินงานดังนี้

1.ประกาศเรื่องคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต

2.ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกรุงเทพมหานคร

3.ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเงินการคลังและทรัพย์สินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

4.ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้น เป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 47 ที่มุ่งเน้นให้ อปท.มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ทั่วถึงมากขึ้น