ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บรรยากาศคณะผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้สูงอายุตำบลนาแสงที่ดำเนินการนี้ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ โดยใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นนาแสง (กปท.) และระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง (Long Term Care : LTC) สำหรับเนินการ

สำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้สูงอายุตำบลนาแสงนั้นจัดว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมกิจกรรมใหม่ๆ นอกเหนือกิจกรรมรำไม้พลองซึ่งทำกันเป็นประจำอยู่เดิมแล้ว โดยจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทุกบ้านมีกิจกรรมออกกำลังกายทุกเช้าร่วมกัน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดบ้าน ติดเตียง) ตามโครงการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (LTC) ในชุมชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุและกลุ่มบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง มีการจัดบริการดูแลและส่งเสริมสุขภาพภายใต้กองทุน LTC ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นาแสง และ รพ.สต.บ้านนาคำแคน ซึ่งเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) เป็นต้น