ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.-กรมควบคุมโรค เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมระดับสูงความก้าวหน้าด้านเอชไอวีระดับโลกเพื่อยุติเอดส์และบรรลุเป้าหมาย SDGs ในการประชุมคู่ขนานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78  


เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2566 เวลา 8.00 น. (เวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และ นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เข้าร่วมการประชุมระดับสูงเพื่อเฉลิมฉลองความก้าวหน้าด้านเอชไอวีระดับโลกเพื่อการยุติเอดส์และบรรลุเป้าหมาย SDGs  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมคู่ขนานในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (78th Session of the United Nations General Assembly: UNGA78) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

โดยมีผู้นำและผู้แทนแต่ละประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดยประเทศบอสวานา สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ UNAIDS มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเพื่อยืนยันว่าการลงทุนเพื่อยุติเอดส์ได้ช่วยชีวิตผู้คนหลายล้านคนได้อย่างไร และได้ช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายของ SDGs ทั้งในด้านป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการตอบสนองต่อการเกิดโรคระบาดในอนาคต

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573 โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573 มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ “ไม่ติด-ไม่ตาย-ไม่ตีตรา” ดังนี้ 1.ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เหลือไม่เกิน 1,000 รายต่อปี 2.ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี เหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย และ 3.ลดการเลือกปฏิบัติ อันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี และเพศภาวะลงจากเดิมร้อยละ 90 โดยจะดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายโลกให้บรรลุ 95-95-95 ในปี 2573

1