ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แม้ตัวจะย้ายจาก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไปยัง กระทรวงมหาดไทย (มท.) แล้ว หากแต่นโยบายของ ‘อนุทิน ชาญวีรกูล’ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มท. ยังคงมีความเชื่อมต่อกันอยู่

การมอบนโยบายอย่างเป็นทางการของ ‘อนุทิน’ มีขึ้นที่ มท. เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2566 โดยมีทั้งสิ้น 10 นโยบายสำคัญ ทั้งภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ (Function) และภารกิจเชิงพื้นที่ (Area) รวมทั้งขับเคลื่อนงานในฐานะผู้บัญชาการพื้นที่แทนรัฐบาล (Area Manager)

อย่างไรก็ดี จาก 10 นโยบายสำคัญ พบว่ามีอยู่ 1 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ‘ระบบสุขภาพ’ และงานด้านสาธารณสุข นั่นคือ “สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ และ การเตรียมความพร้อมท้องถิ่นรองรับสังคมผู้สูงอายุ”

3

สำหรับรายละเอียดของนโยบายนี้ รมว.อนุทิน ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณสุขขั้นปฐมภูมิ และการสร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน (P&P) พร้อมสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มากไปกว่านั้น ยังมีความต้องการที่จะยกระดับให้ รพ.สต. เป็นหน่วยบริการ ปฐมภูมิใกล้บ้านที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในการให้บริการ โดยให้ความสำคัญ กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการ 

ส่วนในประเด็นสังคมผู้สูงวัยนั้น อปท. จะต้องทำงานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้มี “สถานชีวาภิบาลประจำท้องถิ่น” เพื่อบริบาลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนวาระสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างครอบคลุมในทุกมิติ