ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มหาดไทย ออกประกาศ เรื่อง “มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว” ให้ ข้าราชการทุกหน่วยงานที่มาช่วยใน รพ.สต. ที่ถ่ายโอน ‘เบิกค่าตอบแทน-ค่าเดินทาง’ จาก อบจ. ได้


พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง “มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว” ลงวันที่ 25 ก.ค. 2566 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

สำหรับสาระสำคัญ คือ การให้ข้าราชการที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราวในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ที่ถ่ายโอนมา อบจ. มีสิทธิได้รับค่าเดินทาง และค่าตอบแทนจาก อบจ. นั้นๆ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นการมาปฏิบัติงานช่วยราชการ ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน โดยสามารถเบิกได้วันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก ตามอัตราต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งนายแพทย์ และทันตแพทย์ ให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 500 บาท

2. ตำแหน่งเภสัชกร ให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 400 บาท 3. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 400 บาท 4. ตำแหน่งวิศวกร และสถาปนิก ให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 400 บาท 5. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท 6. ตำแหน่งอื่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีระดับความชำนาญพิเศษขึ้นไป ให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท ส่วนกรณีที่ระดับชำนาญการ ให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 150 บาท

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระยะสั้น รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำหนกแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

1

2

3