ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นักวิจัยไทยเปิดตัว “โปรแกรมทันตกรรมส่วนบุคคล” แพล็ตฟอร์มกลางสำหรับให้ทันตแพทย์ใช้บันทึกข้อมูลการตรวจรักษาทางทันตกรรม หวังรวมศูนย์ข้อมูลการให้บริการ ประชาชนค้นหาและนัดหมายรับบริการกับทันตแพทย์ได้โดยตรง กรณีเปลี่ยนสถานที่รับบริการก็สามารถแสดงประวัติการรักษาเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง   


รศ.ดร.มงคล วรรณประภา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และหัวหน้าโครงการพัฒนาโปรแกรมทันตกรรมส่วนบุคคล (Personal dental information) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนและทีมงานได้พัฒนาแพล็ตฟอร์มแอปพลิเคชันข้อมูลทันตกรรมบุคคล ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลการรับบริการทางทันตกรรมและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางทันตกรรมได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น 

รศ.ดร.มงคล กล่าวว่า โปรแกรมนี้เป็นโครงการงานวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) เนื่องจากที่ผ่านมาข้อมูลประวัติการรักษาทางทันตกรรมถูกเก็บอย่างไม่เป็นระบบ กระจัดกระจายอยู่เฉพาะในสถานพยาบาลของใครของมัน ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและเป็นระบบ ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวขึ้นมาตั้งแต่ปี 2564 โดยมีลักษณะเป็น Web application เข้าถึงได้โดยการสแกน QR-code โดย QR-code  จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ สำหรับทันตแพทย์และสำหรับประชาชน  

3

รศ.ดร.มงคล กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของทันตแพทย์นั้น จะเป็นระบบเพื่อให้ทันตแพทย์บันทึกข้อมูลการตรวจรักษา ขณะที่ในส่วนของประชาชนนั้น จะมีฟังชั่นให้เลือกทันตแพทย์และนัดหมายเวลากับทันตแพทย์ได้โดยตรงผ่านเครื่องมือสื่อสาร เช่น Computer, IPad, Notebook, Smart Phone ทั้งในระบบ Android และระบบ IOS มีการแสดงสถานะ เช่น ยืนยันนัดหมาย ยกเลิกนัดหมาย เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นคือเกิดการรวมศูนย์ของข้อมูล ประชาชนมีประวัติการรักษาทางทันตกรรมเก็บไว้เป็นของตัวเองและสามารถเรียกดูได้ ทำให้สะดวกกับรับบริการในกรณีไปรักษาที่หน่วยบริการอื่น เช่น ไปต่างอำเภอ หรือต่างจังหวัด ก็สามารถค้นหาและนัดหมายทันตแพทย์ในพื้นที่นั้นและแสดงข้อมูลประวัติการรักษาเพื่อให้ทันตแพทย์ในพื้นที่นั้นรักษาต่อเนื่องได้ 

“การมีประวัติทันตกรรมจะช่วยในการตรวจสอบการรับบริการ สามารถประเมินตนเองและเรียกดูได้ตลอดเวลา สะดวกในการนัดหมาย สะดวกในการใช้เป็นข้อมูลรักษาในครั้งต่อไป และสะดวกในการเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนสถานที่รักษา เปลี่ยนคุณหมอที่จะรักษา เพื่อทำการรักษาต่อเนื่องโดยไม่เสียเวลา”รศ.ดร.มงคล กล่าว 

รศ.ดร.มงคล กล่าวอีกว่า ในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมทันตกรรมส่วนบุคคลนี้ ได้การยึดถือหลักความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลและนำข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในวงการทันตกรรมมาปรับใช้ เพื่อให้โปรแกรมนี้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น ทันตแพทย์ ประชาชนทั่วไป ซึ่งจะทำให้การบันทึกข้อมูลมีความง่าย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ขณะเดียวกันก็มีการทดสอบระบบ จำลองการใช้งานจริงอีกหลายครั้ง อีกทั้งพัฒนารูปแบบข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของ สปสช.แล้ว หากมีการใช้งานที่แพร่หลายและมีขนาดฐานข้อมูลที่ใหญ่มากขึ้น ก็จะสามารถนำใช้ประโยชน์ได้อีกหลายส่วน ทั้งการบริหารทรัพยากร การประเมินสุขภาพประชาชนในภาพรวม หรือแม้แต่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากฟันได้ 

ทั้งนี้ ทันตแพทย์และประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมทันตกรรมส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ https://www.perden.tk/ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook แฟนเพจ “Perdent ระบบบันทึกข้อมูลทันตกรรมส่วนบุคคล