ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมอนามัย จับมือ อบจ. ชวน รพ.สต.ถ่ายโอน Work Shop พัฒนากลไกจัดบริการปฐมภูมิด้านสุขภาพช่องปาก อธิบดีฯ ชี้ รพ.สต. คือเสาหลักสุขภาพของประชาชน 


พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยกับ “The Coverage” ภายหลังเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกและรูปแบบการจัดการปฐมภูมิด้านสุขภาพช่องปากในหน่วยบริการที่ถ่ายโอนภารกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2567 ว่า ปัจจุบันมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ถ่ายโอนให้กับ อบจ. ไปแล้วกว่า 50% และช่วงเปลี่ยนผ่านอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิกับประชาชน 

1

ทั้งนี้ การประชุมร่วมกันครั้งนี้ระหว่าง กรมอนามัย และนายก อบจ. รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมกันทั่วประเทศ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือดูแลสุขภาพให้กับประชาชนร่วมกัน และร่วมกันพัฒนางานสาธารณสุขปฐมภูมิของประเทศให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับการให้บริการสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิ 

“เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้แลกเปลี่ยน ทั้ง สธ. อบจ. เพื่อมาร่วมกันพัฒนาการให้บริการระดับปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการหาแนวทางการจัดบริการสุขภาพฟัน สุขภาพช่องปาก เพื่อให้เพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว 

4

พญ.อัจฉรา กล่าวอีกว่า รพ.สต.ทุกแห่ง ทั้งที่ถ่ายโอนให้ อบจ. และที่ไม่ได้ถ่ายโอน ถือเป็นเสาหลักของระบบสุขภาพทั้งประเทศ เพราะจะช่วยให้มีการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลชุมชน รวมถึงโรงพยาบาลจังหวัด ที่เป็นสังกัดของ สธ. 

“หาก รพ.สต. และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ทั้ง สธ. อบจ. ทำงานร่วมกันและพัฒนาทำให้รพ.สต.มีความเข้มแข็งทำให้ภาพรวมของภาระงานลดลงได้ ซึ่งก็เป็นการประหยัดงบประมาณประเทศด้านสุขภาพไปได้ด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว 

1

พญ.อัจฉรา กล่าวอีกว่า กรมอนามัยก็จะเข้าไปหนุนเสริมการให้ความรู้ รวมถึงทักษะในงานด้านสาธารณสุขกับ รพ.สต.ที่ถ่ายโอน รวมถึงแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เพื่อสร้างเสริมนวัตกรรมที่จะดูแลสุขภาพประชาชนอย่างองค์รวม เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 

ด้าน นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ประชุมร่วมกับสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ร่วมกันพัฒนาการจัดบริการสุขภาพฟันระดับปฐมภูมิของ รพ.สต. โดยกรมอนามัยเข้าไปหนุนเสริมพัฒนาด้านวิชาการ ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพฟันให้กับเด็กนักเรียน และผูสูงอายุ อีกทั้ง ยังเข้าไปอบรม แนะนำการใช้เทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เพื่อนำไปแนะนำต่อให้กับประชาชนในการตรวจสุขภาพปาก สุขภาพฟันของตัวเองเบื้องต้น ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนได้ดูแลตัวเอง 

5