ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2565 ได้เผยแพร่ “ประกาศคณะกรรมการการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565” โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

วันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังได้เผยแพร่ “ประกาศคณะกรรมการการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COviD-19) พ.ศ. 2565” โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดประกาศทั้งสองฉบับ ได้ที่
https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D274S0000000008200
https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D274S0000000009000