ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชวน อสม. ใช้ “แอปพลิเคชัน SMART อสม.” เพิ่มความทันสมัย-ประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในชุมชนได้อย่างเรียลไทม์


นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2565 ตอนหนึ่งว่า การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาโรค ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อันเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับจากชุมชน สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหา เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมการส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมโรคในชุมชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ซึ่งจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ระยะก่อนเกิดโรค ระยะเกิดโรค และระยะหลังการเกิดโรค ป้องกันประชาชนไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงนำเทคโนโลยีดิจิทัล “แอปพลิเคชัน SMART อสม.” เข้ามาเป็นช่วยเพิ่มทักษะดิจิทัลด้านสุขภาพ (Digital Health) โดย “แอปพลิเคชัน SMART อสม.” สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ อสม. สามารถปฏิบัติงานในฐานะหมอประจำบ้านได้อย่างทันสมัย สามารถใช้โทรศัพท์สมารท์โฟนเป็นเครื่องมือบันทึกและส่งต่อข้อมูลการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อเข้าดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และดูแลสุขภาพชาวชุมชนได้ตามเวลาจริง (Real Time)

นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านกระดาษให้เป็นการรายงานผลผ่านแอปพลิเคชัน ช่วยลดปริมาณขยะและปัญหาโลกร้อน แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสมกับการเป็นสมาร์ท อสม.อย่างเต็มรูปแบบ

นพ.ธเรศ กล่าวว่า ในส่วนของ “แอปฯ SMART อสม.” นอกจากจะมีฟังค์ชั่นให้ อสม. ได้รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกแล้ว  ภายในแอปพลิเคชันยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยตรงจาก สธ. การส่งรายงาน อสม. การคัดกรองโควิด-19  การบันทึกผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  ระบบรายงานหมอใกล้ตัวและประชาชนที่อยู่ในความดูแล ซึ่ง อสม. สามารถบันทึกสัญญาณชีพต่างๆ เช่น ค่าความดันโลหิต ค่าน้ำตาลในเลือด และพิกัดผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เพื่อส่งข้อมูลไปยังสถานพยาบาล

ทั้งนี้ ยังมีระบบสะสมผลงาน อสม. แลกรับสิทธิประโยชน์ผ่านแอปพลิเคชั่นอีกด้วย ซึ่งขณะนี้มี อสม. ลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วประมาณ 600,000 คน จึงขอเชิญชวนให้อสม. ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด “แอปพลิเคชัน SMART อสม.” ร่วมดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้งาน เพื่อเข้าถึงข่าวสาร ความรู้ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น