แนวทางการบริหารจัดการ 'กองทุนท้องถิ่น' ในภาวะวิกฤติ 'โรคระบาด-ภัยพิบัติ' ในพื้นที่

thumbnail

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดทำ "แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่" เพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน สามารถเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)

ทั้งนี้ เพื่อที่จะนำมาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่เมื่อ “เกิดโรคระบาด” หรือ “เกิดภัยพิบัติ” ได้อย่างทันสถานการณ์ สามารถดำเนินโครงการกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สมดังเจตนารมณ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) อย่างแท้จริง

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่