ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. รับมอบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรผู้สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายการจัดเก็บสารพันธุกรรม” สะท้อนผลงาน 9 หน่วยงานพัฒนาระบบเครือข่ายขับเคลื่อนดูแล “คนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน” ได้รับการพิสูจน์สถานะความเป็นคนไทย คุ้มครองเข้าถึงบริการสุขภาพในระบบบัตรทอง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  


รศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา สปสช. เป็นหนึ่งใน 9 หน่วยงาน ที่ได้รับมอบ “ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายการจัดเก็บสารพันธุกรรม” จาก พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมใน “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานเครือข่ายการจัดเก็บสารพันธุกรรม” จัดโดย กระทรวงยุติธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) สถาบันเอเชียศึกษา และภาคีเครือข่าย