ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘ก.พ.’ ร่อนหนังสือถึง ‘ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ’ แจงความคืบหน้า เงินประจำตำแหน่ง ‘นักสาธารณสุข’ ส่งเรื่องถึง สป.สธ. แล้ว รอ อ.ก.พ.สธ. แจ้ง ก.พ. ตามขั้นตอนต่อไป ส่วน พ.ต.ส. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ด้าน ปรับ จพ. เป็นนักสาธารณสุข ขอทราบข้อมูลจาก สป.สธ. เพิ่มเติมแล้ว


จากกรณีที่ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) ได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2566 และ 13 ธ.ค. 2566 เพื่อขอติดตามความก้าวหน้าของสายงานและวิชาชีพนักสาธารณสุข และขอให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณากำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขให้เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎ ก.พ. ตลอดจนขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตำแหน่งสายงานทั่วไปที่มีใบประกอบวิชาชีพในการเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข และจัดบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งในครั้งแรก สำหรับให้สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคนนั้น

ล่าสุด ดร.ริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. ได้ส่งหนังสือมาที่ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ ลงวันที่ 5 ม.ค. 2567 โดยแจ้งรายละเอียดความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวทั้งหมด 3 ข้อด้วยกัน

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1. การพิจารณากำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขให้เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น โดยที่ สธ. เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน และมีตำแหน่งนักสาธารณสุขเป็นสายงานที่ปฏิบัติงานอยู่ใน สธ. สำนักงาน ก.พ. จึงได้มีหนังสือแจ้ง สธ. เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนส่งคำขอของ สธ. ที่ผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.พ.สธ. แล้ว ไปยัง ก.พ. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

2. การขอให้ตำแหน่งนักสาธารณสุขเป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) จะต้องพิจารณาหลายมิติเพื่อความรอบคอบในทุกประเด็น จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบในภาพรวม รวมทั้งประมาณที่เพิ่มขึ้น โดยขณะนี้สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอ ก.พ. ต่อไป

3. การจัดทำหลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงานของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นในสังกัด สธ. ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นกรณีพิเศษสำนักงาน ก.พ. ได้มีการส่งหนังสือถึง สป.สธ. เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักสาธารณสุขแล้ว 

1

4

4

4