ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กอง บค. ทำหนังสือถึง ผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 1-12 แจ้งมติ อ.ก.พ.สธ. ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ไม่ประสงค์ถ่ายโอน  ‘ปรับปรุงชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน-ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน’


กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ทำหนังสือบันทึกข้อความ ถึง ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1-12 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ลงวันที่ 7 ธ.ค 2566 ซึ่งลงนามโดย นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. และเลขานุการ อ.ก.พ.สธ.

สำหรับสาระสำคัญ คือ การแจ้งมติที่ประชุม อ.ก.พ.สธ. ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566 ที่ได้อนุมัติให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของหน่วยงานจำนวน 157 ตำแหน่ง โดยประกอบด้วย ปรับปรุงชื่อตำแหน่งในการบริหารงานจำนวน 157 ตำแหน่ง และเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ หนังสือระบุด้วยว่า ในการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ สป.สธ. กำหนด โดยไม่ก่อนวันที่ อ.ก.พ.สธ. มีมติ ให้ปรับปรุง

อนึ่ง รายละเอียดบัญชีการปรับปรุงชื่อตำแหน่งในการบริหารงานในสังกัด สป.สธ. สามารถอ่านได้ที่: บัญชีผู้ไม่ประสงค์ถ่ายโอน-ถอดหัว-ผอรพสต-157-.pdf (moph.go.th) 

ส่วนบัญชีการเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) ระดับชำนาญพิเศษขึ้นไปและระดับอาวุโสขึ้นไปของ สป.สธ. อ่านได้ที่: บัญชีผู้ไม่ประสงค์ถ่ายโอน-เกลี่ย-ระดับนอก.pdf (moph.go.th)