ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สป.สธ. รวบรวม ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าตอบแทน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัด สธ. พร้อมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำเป็นรูปเล่ม โดยครอบคลุมล่าสุดถึงปี 66 


กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จัดทำรูปเล่ม ประมวล ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ ค่าตอบแทน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ สังกัด สธ. โดยได้รวบรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าตอบแทน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัด สธ. พร้อมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมล่าสุดถึงปี 2566

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ สธ. ในการให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ประกอบการดำเนินงานของหน่วยงานด้านค่าตอบแทนที่ยังใช้ในปัจจุบัน และอยู่ในความรับผิดชอบของ สธ. โดยมีการคัดแยกรายฉบับ สำหรับให้เกิดความชัดเจน และสะดวกต่อการนำไปใช้เพื่อการค้นหาและอ้างอิง

สำหรับรายละเอียดระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าตอบแทน แบ่งเป็น 2 ส่วน มีดังนี้ ส่วนแรกเป็น ‘ออกโดย สธ.’ ประกอบด้วย 1. ข้อบังคับ สธ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด สธ. พ.ศ. 2566 

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัด สธ. โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2566 (ฉ.2 เดิม) 3. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด สธ. พ.ศ. 2566 (ฉ.5 เดิม)

4. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 (ฉ.10 เดิม) และ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับ

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 รวมถึงประกาศ สธ. เรื่อง กำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับ สธ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด สธ. พ.ศ. 2544 (ฉบับที 10) พ.ศ. 2565

5. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัด สธ. พ.ศ. 2566 (ฉ.11 เดิม) และบัญชีรายชื่อหน่วยบริการแนบท้ายประกาศ สธ. เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน เนบท้ายข้อบังคับ สธ. ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด สธ. พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559

ประกาศ สธ. เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับ สธ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัด สธ. พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 ตลอดจน ประกาศ สธ. เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการในสังกัดกรมการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการ จ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับ สธ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการในสังกัด สธ. พ.ศ.2544 (ฉบับที 11) พ.ศ. 2559

ตลอดจนประกาศ สธ. เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการในสังกัดกรมสขภาพจิต ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ สธ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด สธ. พ.ศ. 2544(ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2559 ประกาศ สธ. เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเนค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับ สธ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด สธ. พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 (ฉบับที 2) พ.ศ. 2565

รวมถึงประกาศ สธ. เรื่อง รายชื่อสาขาวิชาชีพและรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัด สธ. พ.ศ. 2566

6. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด สธ. พ.ศ. 2566 (ฉ.12 เดิม) และประกาศ สธ. เรื่อง รายละเอียดการดำเนินการ การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับ สธ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัด สธ. พ.ศ. 2544 (ฉบับที 12) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2565

อีกส่วน คือ ‘ออกโดย หน่วยงานอื่น’ ได้แก่ 1. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 รวมถึง ระเบียบ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และ ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิมสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

ตลอดจนประกาศ ก.พ.เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2560 และบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่เหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแนบท้ายประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2560 

8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมา จ่ายสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2548 และ บัญชีรายชื่อสถานบริการหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาพื้นที่พิเศษสำหรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เรื่องรายชื่อสถานบริการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ

9. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2549 (เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ : สปพ.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่