ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. ชื่นชมทีมเยาวชนคว้ารับรางวัล “ TYPI ปี 2023” สุดยอดนโยบายและนวัตกรรมทางสังคม หัวข้อ “สุขภาพวะทางจิตในชุมชน” สะท้อนพลังคิดคนรุ่นใหม่ สร้างกลไกขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พร้อมระบุเป็นโครงการขับเคลื่อนจริงได้


ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมตัดสินและมอบรางวัลผลงานใน “โครงการ Thailand Youth Policy Initiative (TYPI) 2023” การประกวดแข่งขันระดมความคิดเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทางสุขภาพในสังคม ผ่านการพัฒนาร่างนโยบายและนวัตกรรมทางสังคม โดยปี 2566 กำหนดหัวข้อ “สุขภาวะทางจิตในชุมชน” (Community Mental wellbeing) จัดโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (International Federation of Medical Students’ Associations - Thailand) หรือ TYPI ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4

ทั้งนี้สุขภาพจิตเป็นปัญหาทางสุขภาพที่มีความซับซ้อน เป็นสภาวะทางด้านจิตใจ ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยเอง แต่อาจส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าได้ นับเป็นเรื่องละเอียดอ่อน นอกจากการให้การรักษาโดยจิตแพทย์ทางตรงแล้ว การดูแลเพื่อให้เข้าถึงผู้ป่วยหรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจำเป็นต้องใช้รูปแบบที่หลากหลายและมีศักยภาพ ซึ่งผลงานจากการประกวด TYPI จากเยาวชนที่เข้ารอบทั้ง 20 ผลงาน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึง สปสช. จะนำแนวคิดเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้ 

1

ทพ.อรรถพร กล่าวต่อว่า ผลงานที่เยาวชนนำเสนอมานี้ ถือเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนของสมาชิกในทีม นอกจากเป็นไปตามโจทย์ของคณะกรรมการฯ แล้ว สิ่งที่ขอชื่นชมคือผลงานเหล่านี้สามารถนำไปขับเคลื่อนได้จริง ตัวอย่างเช่น ทีมป้าข้างบ้าน นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สร้างนวัตกรรมโดยใช้ค่านิยมของคนไทยเข้ามาร่วมแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ชุมชนต้นแบบเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ และวางแนวทางแก้ปัญหา คือ 1.นโยบาย Community Heroes ให้ อสม. เป็นแกนนำในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตร่วมกับทางกาย 2.นโยบายวัคซีนใจ คือการมีพื้นที่ในการเป็นที่ปรึกษาทางใจให้กับชาวบ้าน พัฒนาการสื่อสารสร้างความเข้าใจ 3. Protect your Heart เสนอให้มีการตรวจสุขภาพจิตในการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อการคัดครอง 4. Family First Safe ให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเข้ามาให้ความรู้พ่อแม่ในการมีบุตรตั้งแต่ก่อนและหลังตั้งครรภ์ เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ และ 5. Mental Wealth for Education ส่งเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภวะทางจิตในสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้มีนักจิตวิทยาในโรงเรียน เป็นต้น 

4

“ผลงานจากทีมป้าข้างบ้านเป็นหนึ่งตัวอย่างของความคิดสร้างสรรค์ที่ผ่านเข้ารอบ 20 ผลาน ซึ่งส่วนตัวรู้สึกชื่นชมนักศึกษาทุกคน เพราะสะท้อนให้เห็นถึงพลังคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของประเทศชาติ และผลงานประกวดเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงได้ โดยภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) เปิดให้ชุมชนร่วมนำเสนอโครงการที่เป็นสร้างสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนในพื้นที่ได้ จึงเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์อย่างมาก” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว 

1