ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘การกายภาพบำบัด’ คือ การฟื้นฟูสมรรถภาพที่สำคัญอย่างมากต่อผู้ป่วยที่มีความจำเป็น ซึ่งต้องได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอาการปวด ป้องกันความพิการ และทำให้ร่างกายกลับสู่สภาวะใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stoke) ผู้ป่วยโรคสมองได้รับความบาดเจ็บ ผู้ป่วยไขสันหลังได้รับการบาดเจ็บที่ได้รับการักษาจนเขาสู่ภาวะคงที่ และ ผู้ป่วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง

ทว่า การเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อกายภาพบำบัด อาจไม่สะดวกสำหรับผู้ป่วยเสมอไป ไม่ว่าจะด้วยการเดินทาง ระยะเวลาที่ใช้ในการรอคอย รวมถึงความแออัดในโรงพยาบาล

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จึงหาทางช่วยให้ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถรับบริการได้สะดวกมากขึ้น โดยชวน ‘คลินิกกายภาพบำบัดเอกชน’ ทั่วประเทศมาเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!