ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘บุญสงค์’ ชวน ‘นายจ้าง-ผู้ประกันตน’ ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ‘บอร์ดประกันสังคม’ ได้แล้ววันนี้ หมดเขต 31 ต.ค. 2566


นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สปส. ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2566  เชิญชวน นายจ้าง ผู้ประกันตน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ณ ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งฯ ชั้น 1 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สปส. ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี

นายบุญสงค์ กล่าวว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้บอร์ดประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ฝ่ายละ 7 คน มาจากการเลือกตั้งโดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งการได้มาของบอร์ดประกันสังคม เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ที่มาจากการเลือกตั้งนั้น จะมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตรากฎหมาย

1

รวมถึงวางระเบียบวาระเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานประกันสังคม ให้คำปรึกษาและแนะนำบอร์ดและ สปส. ปฏิบัติการอื่นๆ ใด ตามกฎหมาย หรือ รมว.แรงงานมอบหมายอีกด้วย

เลขาธิการ สปส. กล่าวต่อไปว่า สปส. กำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ดังนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนในวันที่ 12-31 ต.ค. 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือที่สำนักงานกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ ซึ่งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีสัญชาติไทย ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง (มี.ค.-ส.ค/ 2566) จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่ประกาศเลือกตั้ง) ในส่วนของนายจ้างจะต้องเป็นนิติบุคคลผู้จะใช้สิทธิต้องอยู่ในฐานะผู้มีอำนาจ/กรณีเป็นผู้มีอำนาจในนิติบุคคลมากกว่า 1 นิติบุคคลต้องเลือกใช้สิทธิได้เพียงแห่งเดียว

2

ทั้งนี้ วันที่ 25-31 ต.ค. 2566 เป็นวันสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน โดยกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง คือ จะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดสมัครรับเลือกตั้ง ส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า 36 เดือน นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

อีกทั้งไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถานประกอบกิจการของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญา หรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสำนักงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3

ตลอดจนไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองเว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยวันที่ 10 พ.ย. 2566  สปส. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือที่ สปส. กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด

นายบุญสงค์ กล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนนายจ้าง และผู้ประกันตน ทั่วประเทศลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 12-31 ต.ค. 2566 โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายจ้าง ผู้ประกันตน สามารถสอบถามรายละเอียด และคำแนะนำในการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติม ได้ที่ ศอ.กต.นจ.ผปต. โทร. 02-956-2222 ในวันและเวลาราชการ