ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“เหวิน จางเฉิน” ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการและกลยุทธ์ ส่งตัวแทนชิง “บอร์ดประกันสังคม” เป็นกระบอกเสียงแทนนายจ้างและลูกจ้าง ชงเลือกสิทธิรักษาโรงพยาบาลได้ 2 แห่ง พร้อมแชร์ประสบการณ์จีนแนะ “ประกันสังคม” เพิ่มสิทธิเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งเข้าถึงยาได้ทุกเกรด 


นายเหวิน จางเฉิน ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการและกลยุทธ์ของบริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า บริษัท Haier พร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงานซันโยแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและสะท้อนปัญหาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างผ่านฝ่าย HR หรือ ฝ่ายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยเป้าหมายสูงสุดของบริษัท คือ สร้างบริษัทให้เจริญเติบโตและพนักงานมีความสุขอย่างน้อย 3 เรื่องสำคัญ คือ 1. มีความสุขจากรายได้ที่มาจากการทำงาน 2. มีความสุขกับสังคมที่ดีในโรงงาน อาทิ เพื่อนร่วมงานที่ดี หัวหน้างานที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ดี  และ 3. มีความสุขกับวัฒนธรรมองค์กรที่ดี นี่คือนโยบายสำคัญที่บริษัทต้องทำเพื่อความสุขของพนักงานทุกคนในทุกระดับ

4

นอกจากนี้ ทางบริษัทยินดีสนับสนุนเต็มที่ให้ตัวแทนของบริษัท คือ นายธีรพงษ์ อุ่นฤดี ประธานสหภาพแรงงานซันโยแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับสมัครเลือกตั้งเป็น "บอร์ดประกันสังคม"  เป็นตัวแทนผู้ประกันตน ตาม ม.33 ม.39 และ ม.40 ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 ธ.ค. 2566 เป็นปากเป็นเสียงให้กับทั้งนายจ้างและลูกจ้างนำเสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับด้านสิทธิสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้าง 

อาทิ ควรปรับปรุงระบบเข้าคิวเพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดประกันสังคมให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จากเดิมพนักงานโรงงานต้องลางาน 1 วันเพื่อไปรักษาพยาบาล สามารถร่นระยะเวลาเหลือครึ่งวันได้หรือไม่ พนักงานจะได้ใช้เวลาที่เหลือเพื่อการพักผ่อน หรือ ผู้ประกันตนมีสิทธิ์เลือกเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ 2 แห่งจากเดิม 1 แห่งเท่านั้น อย่างน้อยจะได้มีทางเลือกระหว่างป่วยหนัก กับ เจ็บป่วยทั่วไปหรือ อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมกับนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ควรเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งใด 

4

นอกจากนี้ขอแบ่งปันประสบการณ์ระบบรักษาพยาบาลของประเทศจีน ระบบประกันสังคมของจีนจะเปิด "บัญชีประกันสังคมส่วนตัว" ให้ผู้ประกันตน เป็นการร่วมกันสมทบ 3 ฝ่าย คือ บริษัท ตัวเอง และ รัฐบาล ผู้ประกันตนสามารถนำเข้ารับการรักษาได้โรงพยาบาลทุกแห่งยกเว้นนอกเขตมณฑลนั้น ๆ เพื่อลดความแออัดของการให้บริการและเข้าถึงยารักษาพยาบาลได้ทุกชนิดไม่จำกัด