ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“มนัส โกศล” กางผลดีเลือกตั้ง “บอร์ดประกันสังคม” ผู้ประกันตนสามารถเข้าใจปัญหาลึกซึ้ง กำหนดนโยบายเอง กล้าตัดสินใจลงทุน สลายปัญหาข้อกฎหมายที่ติดขัด ขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนควรได้รับ 


นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย (สพท.) เปิดเผยว่า การเลือกตั้ง "บอร์ดประกันสังคม" ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 ธ.ค. 2566 เต็มไปด้วยข้อดีจำนวนมาก ส่วนตัวมองว่า 1.จะได้เข้าใจปัญหาและสามารถกำหนดนโยบายของประกันสังคมในด้านต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์และความคุ้มค่าในการบริหารการจัดการกองทุนให้สมประโยชน์ แก่ผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้าง อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและถือเป็นประวัติศาสตร์ที่มีตัวแทนของผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหารเป็นครั้งแรก 

2. กล้าตัดสินใจในการลงทุนเพื่อเพิ่มดอกผลของกองทุนประกันสังคมให้เติบโตกว่าที่เป็นอยู่และการลงทุนนั้นอาจจะเป็นประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมต่อผู้ประกันตนและนายจ้าง 3. ตรวจสอบการลงทุนนำเสนอความโปร่งใสในการลงทุน การบริหารจัดการกองทุนได้รวดเร็วขึ้น 4. บริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมได้เติบโตขึ้น ก็สามารถเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ควบคุมผู้ประกันตนในทุกมาตรา 5. สามารถเสนอแก้ไขเพิ่มสิทธิประโยชน์บางส่วนที่อาจติดขัดปัญหาในด้านกฎหมาย โดยอาจใช้กฎหมายลำดับรองอื่นๆ เพื่อความรวดเร็วขึ้นโดยอาจไม่ต้องแก้ไข พ.ร.บ.ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละกรณีที่จะแก้ไข

6. สามารถแก้ไขระเบียบต่างๆ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ เช่น กรณีกองทุนบำเหน็จบำนาญชราภาพ ที่อาจมีเงื่อนไขของการคำนวนที่หลายฝ่ายมองว่าควรที่จะมีการเปลี่ยนสูตรคำนวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน และ 7. อาจบริหารเงินกองทุน โดยอาจกำหนดนโยบายให้นายจ้างสามารถนำเงินในกองทุนที่ส่งฝาก 5% มาบริหารจัดการเป็นกองทุนกู้ยืมเพื่อการพัฒนาด้านธุรกิจตามความจำเป็นโดยไม่ต้องไปกู้สถาบันการเงิน หรือธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ที่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายดำเนินการต่างๆ