ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สปสช. เรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 โดยเป็นการให้หน่วยบริการที่ให้บริการ HIV self-test สามารถเบิกจ่ายค่าบริการจาก สปสช. ได้ในอัตรา 100 บาทต่อครั้ง 


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566 ซึ่งลงนามโดย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. 

สำหรับสาระสำคัญ คือ การให้หน่วยบริการที่ให้บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV self-test) รวมถึงให้คำปรึกษา สามารถเบิกจ่ายค่าบริการจาก สปสช. ได้ในอัตรา 100 บาทต่อครั้ง โดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป รวมถึงให้ผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่ 1 เม.ย. 2566 จนถึงวันก่อนที่ประกาศนี้จะบังคับใช้ด้วย

2

2