ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง “หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566” ให้ สปสช. จ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค-ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ให้กับคนไทยทุกสิทธิ์การรักษา มีผลย้อนหลังถึง 1 ต.ค. 65


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เรื่อง “หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566” เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2566 ซึ่งลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประธานบอร์ด สปสช. 

สำหรับสาระสำคัญคือ การให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ค่าบริการป้องกันโรคติดเชื้อเอชไอวี ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมถึงค่ายา วัคซีน เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ กรณีบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ให้กับคนไทยทุกคนที่ไม่ใช่สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ด้วย  อีกทั้งยังมีผลย้อนหลังไปถึง 1 ต.ค. 2565 

ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิ์การรับบริการสาธารณสุขของประชากรไทยทุกคนให้ได้รับบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียม

อ่านราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ